Trang chủ 51. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 20

Đường cầu về điện thoại dịch chuyển sảng phải là do:


Trong trường hợp nào đường cung của Pepsi dời sang phải:


Nhân tố nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu của máy ảnh sang phải:


Yếu tố không quyết định cung:


Hàm số cầu và cung của một hàng hóa như sau:
(D): P = -Q + 50    (S): P = Q + 10
Nếu chính phủ định giá tối đa là P = 20, thì lượng hàng hóa:Hệ số co dãn cầu theo thu nhập có ý nghĩa thực tiễn là:


Giả sử hàm số cầu của một loại nông sản là: P = -1/2Q + 40
Lượng cung nông sản trên thị trường là 40. Vậy mức giá cân bằng trên thị trường là:Hàm số cầu của một hàng hóa là tương quan giữa:


Thị trường sản phẩm X có hàm số cung, cầu như sau: P = 60 - 1/3Qd, P = 1/2Qs - 15
Giá cả cân bằng và sản lượng cân bằng sản phẩm X là:
Thị trường sản phẩm X có hàm số cung, cầu như sau: P = 60 - 1/3Qd, P = 1/2Qs - 15
Giả sử chính phủ đánh thuế làm giảm lượng cân bằng xuống và bằng 84. Xác định mức thuế chính phủ đánh vào mỗi sản phẩm:Thị trường sản phẩm X có hàm số cung, cầu như sau: P = 60 - 1/3Qd, P = 1/2Qs - 15. Chính phủ đánh thuế t = 5/sp. Tiền thuế mà người tiêu dùng phải chịu trên mỗi sản phẩm:Tổn thất vô ích xảy ra khi chính phủ đánh thuế là:


Trong trường hợp nào đường cung của xăng sẽ dời sang trái:


Quy luật cung chỉ ra rằng:


Đường cung phản ánh:


Đối với một đường cầu tuyến tính, khi ta di chuyển xuống dọc theo đường cầu thì:


Sự di chuyển dọc xuống theo đương cung cho thấy khi giá hàng hóa giảm:


Giá của hàng hóa A tăng, do đó đường cầu của hàng hóa B dời sang trái, suy ra:


Hiện tượng không gây ra sự dịch chuyển đường cầu:


Chọn câu đúng: