Trang chủ 22. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 22

Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 60.000.000đ. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?

Một nhà máy sản xuất 500 xe ô tô với chi phí khả biến cho 1 chiếc xe là 150 triệu. Giá bán hiện hành là 200 triệu/1 xe. Biết tổng chi phí cố định là 25 tỷ. Sản lượng hoà vốn của doanh nghiệp là:

Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:

Tại điểm hòa vốn kinh doanh __________ bằng không.

Bảng cân đối kế toán là:

Các khoản nợ phải trả bao gồm:

Hệ số thanh toán nợ dài hạn căn cứ vào :

Xác định khả năng một khách hàng không trả đư­ợc nợ là một phần trong quá trình ________

EBIT = 200, khấu hao = 40, lãi vay = 40, cổ tức =10, tính khả năng thanh toán lãi vay:

Với Thv = 6 tháng xác định Qhv, Qmax :

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó:

Hệ số thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa:

Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, TSLĐ và đầu tư ngắn hạn = 12.500, hàng tồn kho = 500, hãy tính nợ ngắn hạn?

Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn giảm.

Rủi ro trong kinh doanh phụ thuộc vào:

Một doanh nghiệp chuyên sản xuất bàn ghế .Theo công suất thiết kế mỗi năm có thể sản xuất được 2500 bộ bàn ghế với chi phí khả biến cho mỗi bộ là 100.000đ.Giá bán hiện hành là 150.000đ. Biết tổng chi phí cố định là 1.200.000.000đ. Hỏi người quản lý phải huy động tối thiểu bao nhiêu công suất để không bị lỗ?

Cho LN trước thuế = 600, vốn vay = 400, lãi suất vay = 10%/tổng vốn vay, hãy tính EBIT?

Một chi nhánh của Công ty A có chi phí cố định chưa có lãi vay 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm 60$ và chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm 45$, mức sản lượng hòa vốn kinh doanh bằng:

________ đánh giá tốt nhất về tính thanh khoản của công ty.

Cho EBIT = 4000, lãi vay R = 800, vốn vay = 2000, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay?