Trang chủ 25. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 25

Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng
Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép?


Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?

Tài liệu nào là quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúngNghĩa vụ cơ bản của công ty có chứng khoán phát hành ra công chúng là gì?Mục đích chủ yếu của công ty phát hành chứng khoán ra công chúng là gì?Điền vào những điều sau đây liên quan đến hệ thống giao dịch đối mặt tại sàn

I. Các lệnh đã qua môi giới tại sàn và đã trực tiếp tới người chuyên gia

II. Nó có thể dùng cho lệnh thị trường và lệnh giới hạn

III. Nó có thể được dùng cho các lô tròn và phần lẻ
Một khách hàng ra một lệnh dừng bán để bán với giá 43 1/2. Lô chứng khoán sau cùng trước khi lệnh đó được đưa vào được bán với giá 44. Các lô chứng khoán sau khi lệnh đó được đưa vào được bán với giá 43 3/4, 43 1/2, 43 3/8 và 43 5/8
Giao dịch sẽ thực thi ở giáThành viên nào của sở giao dịch có thể thực hiện các lệnh giùm cho các thành viên khác của sở giao dịch với bất cứ loại chứng khoán, nào là:Một khách hàng đưa vào một lệnh giới hạn ở giá 66 3/4, giá đóng cửa cho cổ phiếu này của ngày là 66 3/4. Khi khách hàng gọi đến công ty chứng khoán để kiểm tra xem lệnh đã được thực hiện chưa thì người môi giới báo cáo rằng: "Không có gì được thực hiện". Nguyên nhân có thể
là do:Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh "Có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ" để bán 100 cổ phiếu của công ty XYZ với giá giới hạn dừng 37

Thị trường thứ ba liên quan với:

Lệnh nào trong các lệnh sau đây có thể được người chuyên gia chấp nhận:

I. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ

II. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực trong tuần

III. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực trong ngày

IV. Một lệnh mà trao cho người chuyên gia tùy ý về giá và thời gian
Một nhà kinh doanh đưa vào một lệnh có tính chất thực hiện ngay hoặc hủy bỏ để mua 1000 cổ phiếu ở giá 20.
Một báo cáo gởi trở lại nói rằng 500 cổ phiếu đã được thực hiện. Có bao nhiêu cổ phiếu mà người đầu tư có thể mua?


Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:Nếu một nhà phân tích muốn đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 1 năm 0 của công ty, trong các chỉ số sau đây chỉ số nào được ông ta quan tâm nhất:

Công ty cổ phần XYZ có thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4USD và hiện chỉ cổ tức cho cổ đông là 2 USD/1 cổ phiếu. Giá bán 1 cổ phiếu trên thị trường của công ty XYZ là 56 đô. Chỉ số giá cả trên thu nhập của công ty XYZ là:

Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 100.000.000USD, mệnh giá trái phiếu là 1000 USD, sử ảnh hưởng của đợt phát hành này đối với bản cân đối tài sản công ty thể hiện như sau:

I. Tăng vốn lưu động

II. Tăng tổng cộng nợ

III. Tăng tổng cộng tài sản có

IV. Tăng vốn cổ đông
Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

Cổ phiếu quỹ: