Trang chủ 24. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 24

Thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu TSCĐ dùng cho hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được ghi:

Thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu TSCĐ dùng cho hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) được ghi:


Tiền lãi phải trả xác định khi mua TSCĐ theo phương thức trả góp, trả chậm được ghi:

Tiền lãi phải trả khi mua TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp định kì được kế toán phân bổ vào:Trong trường hợp chuyển thành phẩm thành TSCĐ, giá ghi trên hóa đơn là giá:Khi đơn vị mua nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì:

 Khi nhận biếu tặng, viện trợ bằng TSCĐ, kế toán ghi:Khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính TSCĐ:


TSCĐ tự có có thể đầu tư bằng:

 Nguyên giá TSCĐ hình thành do trao đổi lấy tài sản cố định tương tự được xác định dựa vào:Phí cam kết sử dụng vốn phải trả khi thuê tài chính TSCĐ được:Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được:

Các trường hợp làm thay đổi nguyên giá TSCĐ:Nguyên giá TSCĐ trong trường hợp điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc được xác định căn cứ vào:

Trong trường hợp đơn vị hạch toán độc lập, nếu được nhận TSCĐ do điều chuyển, nguyên giá TSCĐ sẽ được xác định căn cứ vào:Tài khoản "Hao mòn TSCĐ" có kết cấu:Số dư Nợ cuối kỳ của TK TSCĐHH (211) phản ánh:


Giá trị còn lại của TSCĐHH cuối kỳ của doanh nghiệp được xác định dựa vào:Tổng phát sinh Nợ trên TK TSCĐHH (211) phản ánh:Tổng phát sinh Có trên TK TSCĐHH (211) phản ánh: