Trang chủ 60. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 60

Các giao dịch về tiền phải được cập nhật hàng ngày.

Nếu giao dịch bằng các ngoại tệ không có tỉ giá quy đổi trực tiếp với đồng Việt Nam, cần quy đổi thông qua đồng đô la Mĩ.


Khi phát sinh công nợ phải thu gốc ngoại tệ, bên Nợ các tài khoản phản ánh nợ phải thu được ghi theo tỉ giá hối đoái thực tế tại thời điểm giao dịch.


Khi thanh toán khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, bên Có các tài khoản phản ánh nợ phải thu được ghi theo tỉ giá hối đoái thực tế tại thời điểm giao dịch.


Khi thanh toán khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ, bên Có các tài khoản phản ánh nợ phải thu được ghi theo tỉ giá hối đoái ghi sổ tại thời điểm được chấp nhận nợ.


Chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh trong kì được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Chênh lệch tỉ giá hối đoái khi đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ vào thời điểm cuối kì được hạch toán vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính.

Khi DN kí hợp đồng bảo đảm cho một khoản vay, cầm cố bằng giấy tờ sở hữu một bất động sản, kế toán phải ghi giảm tài sản trên Bảng cân đối kế toán.

Trường hợp cầm cố cho một khoản vay bằng một động sản giao cho bên thứ 3, kế toán không phải ghi giảm tài sản.

Các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không phải chịu thuế GTGT.

Các mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Vì các mặt hàng xuất khẩu chịu thuế GTGT đầu ra với thuế xuất 0% nên số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào phục vụ cho xuất khẩu sẽ không được hoàn lại.

DN phải nộp thuế thu nhập DN tạm thu theo từng quý.

DN chỉ phải nộp thuế thu nhập DN sau khi đã hoàn thành quyết toán năm.

Nếu khoản nợ đã quá hạn 2 năm nhưng vẫn không đòi được, DN được phép lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Mức dự phòng phải thu khó đòi được lập tối đa không quá không quá 20% số dư của mỗi khoản nợ phải thu.

Mức dự phòng phải thu khó đòi được lập tối đa không quá không quá 20% tổng số dư các khoản nợ phải thu.


Khi hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, kế toán ghi tăng thu nhập hoạt động khác.

Khi hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, kế toán ghi giảm chi phí quản lí doanh nghiệp.


Khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được tính vào chi phí hợp lí khi xác định lợi nhuận chịu thuế.