Trang chủ 33. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 33

Chiếc khấu thanh toán được hưởng khi mua nguyên vật liệu được kế toán ghi

Doanh nghiệp (tính thuế GTGT khấu trừ) được hưởng chiếc khấu thương mại 5% trên tổng giá trị nguyên vật liệu mua trong tháng, kế toán ghi sổ

Giá trị vật liệu thiếu khi kiểm kê sau khi trừ phần thu hồi (do cá nhân bồi thường) sẽ được kế toán ghiNghiệp vụ Xuất kho vật liệu thuê gia công được kế toán định khoảnKhi mua vật liệu nhập kho mà chưa nhận được hóa đơn, kế toán ghiKhi nhận hóa đơn của số vật liệu nhập kho kì trước, kế toán sẽNếu giá hóa đơn > Giá tạm tính của vật liệu nhập kho kì trước, trog bút toán bổ sung, phần chênh lệch này sẽ được ghiVật liệu chính xuất kho trong kì để sản xuất sản phẩm sẽ được ghiNhiên liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm trong kì được hạch toánVật liệu xuất kho cho sản xuất sản phẩm, nếu dùng không hết thì số còn thừa sẽ được xử lí

Khi nhận vốn góp liên doanh bằng vật liệu, kế toán ghi sổKhi xuất bán nguyên vật liệu thu tiền mặt, giá thực tế vật liệu xuất kho được ghi

Khi chuyển tài sản cố định mới thành công cụ, dụng cụ, kế toán kết chuyển nguyên giá tài sản cố định bằng bút toán

Khi xuất kho công cụ, dụng cụ thuộc loại phân bổ 1 lần cho sản xuất, kế toán ghi

Giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng phân bổ nhiều lần sẽCuối kì, giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ phân bổ nhiều lần được tính bằng công thứcGiá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng được ghi

Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng từ các kì trước vào chi phí kì này, kế toán ghi Hao mòn của bao bì luân chuyển được tính vàoHao mòn của bao bì luân chuyển được ghi