Trang chủ 75. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 75

Thuế GTGT của hàng nhập khẩu được tính trên cả thuế nhập khẩu và thuế TTĐB phải nộp về hàng nhập khẩu.

Thuế nhập khẩu và thuế TTĐB phải nộp khi nhập khẩu hàng hóa được quy đổi ra tiền việt nam theo tỷ giá do cơ quan hải quan quy định.

Khi DN nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì DN không phải nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu.

Trong trường hợp nhập khẩu ủy thác, số tiền ghi trên hóa đơn do bên nhận nhập khẩu ủy thác phát hành cho bên giao ủy thác bao gồm giá mua theo hóa đơn thương mại của người xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế GTGT của hàng nhập khẩu.

Hóa đơn GTGT do bên nhập khẩu ủy thác phát hành cho bên giao ủy thác chỉ được lập sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

Phí ủy thác nhập khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Các chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu mà hợp đồng quy định do bên nhận ủy thác chịu thì bên nhận ủy thác sẽ hạch toán vào chi phí khác.

Khi hàng hóa được bán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng, không phương pháp tính giá xuất kho nào được áp dụng.

Đối với hàng bán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng co tham gia thanh toán, kế toán phải tính giá xuất tương tự như hàng bán qua kho.

Doanh thu bán lẻ được ghi nhận ngay khi giao hàng và thu tiền của khách hàng.

Doanh thu bán lẽ được ghi nhận khi nhận được báo cáo bán hàng của nhân viên bán hàng, quầy hàng.

Khi bán buôn qua kho, doanh thu bán hàng được ghi nhận ngay khi xuất kho hàng hóa.

Trong trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng hoặc bán buôn qua kho, doanh thu bán hàng được ghi nhận ngay khi khách hàng nhận được hàng và chấp nhận thanh toán hoặc thanh toán.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi có thể xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Bán buôn hàng hóa có thể được thực hiện theo phương thức bán trả góp.

Khi tính giá thực tế của hàng hóa xuất kho tiêu thụ, kế toán phải tính cả chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ.

Chi phí thu mua của hàng hóa tồn kho được trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

Kế toán không phải hạch toán doanh thu đối với giá trị bao bì đi kèm tính giá riêng đã giao cho khách hàng.

Kế toán phải hạch toán doanh thu  và giá vốn hàng bán đối với số bao bì đi kèm tính riêng đã giao cho khách hàng.

Khi DN vay tiền ngân hàng để kí quỹ mở L/C, lãi vay phải trả được hạch toán vào giá thực tế của hàng hóa nhập khẩu.