Trang chủ 24. Trắc nghiệm - Kinh tế Vi mô – Đề số 9

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức

Câu nào sau đây thuộc về kinh tế vĩ mô:

Kinh tế học vi mô nghiên cứu:

Kinh tế học thực chứng nhằm:

 Câu nào sau đây thuộc kinh tế vi mô:

 Vấn đề nào sau đây thuộc kinh tế chuẩn tắc:

 Công cụ phân tích nào nêu lên các kết hợp khác nhau giữa hai hàng hóa có thể sản xuất ra khi các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả:

 Khái niệm kinh tế nào sau đây không thể lý giản được bằng đường giới hạn năng lực sản xuất:

 Một nền kinh tế tổ chức sản xuất có hiệu quả với nguồn tài nguyên khai hiếm khi:

  Các vấn đề cơ bản của hệ thống kinh tế cần giải quyết là :

 Trong mô hình kinh tế thị trường tự do, các vấn đề cơ bản của hệ thống được giải quyết:

Trong những vấn đề sau đây, vấn đề nào thuộc kinh tế học chuẩn tắc:

 Giá café trên thị trường tăng 10%, dẫn đến mức cầu về café trên thị trường giảm 5% với những điều kiện khác không đổi. vấn đề này thuộc về:

Trong những loại thị trường sau, loại nào thuộc về thị trường yếu tố sản xuất:

Khả năng hưởng thụ của các hộ gia đình từ các hàng hóa trong nền kinh tế được quyết định bởi:

Sự khác nhau giữa thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực là chỗ trong thi trường sản phẩm:

Khác nhau căn bản giữa mô hình kinh tế thị trường tự do và nền kinh tế hỗn hợp:

Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X  tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm là:

Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể kết luận sản X là:

  Nếu 2 sản phẩm X và Y là 2 sản phẩm thay thế thì: