Trang chủ 8. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 8

Trường hợp nào sau đây được ghi vào sổ kế toán

Đối tượng của kế toán là:

Nhóm nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ

Đặc điểm của tài sản trong 1 doanh nghiệp

Tài sản trong doanh nghiệp khi tham gia vào quá trinh sản xuất sẽ biến động như thế nào?

Kế toán tài chính có đặc điểm

Các khoản nợ phải thu

Sự kiện nào sau đây sẽ được ghi nhận là nghiệp vụ kinh tế phát sinh của kế toán

Thước đo chủ yếu

Người sử dụng thông tin kế toán gián tiếp: cơ quan thuế

Nợ phải trả phát sinh do

Chức năng của Kế toán

Trên sổ cái, sổ Tài khoản hàng tồn kho được đánh giá theo (giá gốc = giá mua chưa VAT + chi phí phát sinh):Doanh nghiệp đang xây nhà kho, công trình xây dựng dở dang này là

Nguồn vốn trong doanh nghiệp bao gồm các nguồn nào sau đây:

Các trường hợp sau, trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu:

Câu phát biểu nào sau đây sai:

Kế toán là việc:

Kế toán tài chính là việc

Kỳ kế toán năm của đơn v kế toán được xác định