Trang chủ 57. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 57

Chênh lệch đánh giá lại tài sản phát sinh khi góp vốn vào công ty liên kết bằng vật tư, hàng hóa, tài sản cố định được hạch toán vào:


Lợi nhuận được chia từ công ty liên kết được hạch toán vào:


Lãi hoặc lỗ phát sinh khi thanh lí toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán hạch toán vào:


Chi phí thanh lí toàn bộ khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán vào:


Lợi nhuận được chia từ công ty con được hạch toán vào:


Khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa để biếu, tặng, trao đổi, trả lương, trả thưởng thì giá trị trên hóa đơn là:


Thuế GTGT đầu ra trong trường hợp DN sử dụng sản phẩm, hàng hóa để biếu, tặng, trả lương, trả thưởng được tính trên giá:


Trong trường hợp đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng, xuất sản phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Hóa đơn giá trị gia tăng xuất để hạch toán nội bộ phải phản ánh:


Công ty A đang nắm giữ 45% vốn chủ sở hữu của công ty B, nhưng Đại hội đồng cổ đông của công ty B thống nhất dành cho công ty A 55% quyền biểu tại B, trong trường hợp này:


Công ty A nắm giữ 55% vốn chủ sở hữu của công ty B, tỉ lệ quyền biểu quyết của A tại B tương ứng với tỷ lệ vốn góp, như vậy:


Công ty A đang nắm giữ 30% vốn chủ sở hữu của công ty B, công ty C là công ty con của công ty A hiện đang nắm giữ 30% quyền biểu quyết tài công ty B, như vậy:


Công ty A đang nắm giữ 30% vốn chủ sở hữu của công ty B, công ty C là công ty liên kết của công ty A hiện đang nắm giữ 30% quyền biểu quyết tài công ty B, như vậy:


Công ty A hoàn tất việc thu mua thêm 5% vốn chủ sở hữu của công ty B, được biết trước khi mua thêm, công ty A đang nắm giữ 17% vốn chủ sở hữu của công ty B. Việc thu mua thêm này làm cho:


Công ty B là công ty liên kết của công ty A, tỉ lệ quyền biểu quyết của A tại B là 40%, sau khi công ty A mua thêm 11% vốn chủ sở hữu của công ty B:Công ty B là công ty liên kết của công ty A, tỉ lệ quyền biểu quyết của A tại B là 40%, sau khi công ty A bán bớt 10% vốn chủ sở hữu của công ty B:

Công ty A hiện đang nắm giữ 70% vốn chủ sở hữu của công ty B, sau khi A chuyển nhượng bớt 19% vốn chủ sở hữu của công ty B:


Công ty A hiện đang nắm giữ 70% vốn chủ sở hữu của công ty B, sau khi A chuyển nhượng bớt 35% vốn chủ sở hữu của công ty B:


Công ty A hiện đang nắm giữ 60% vốn chủ sở hữu của công ty B, sau khi A chuyển nhượng bớt 45% vốn chủ sở hữu của công ty B:


Lãi (lỗ) phát sinh từ chuyển nhượng, thanh lí, thu hồi khoản đầu tư vào công ty con được hạch toán vào:


Khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì giá ghi trên hóa đơn là: