Trang chủ 39. Trắc nghiệm – Sát hạch QLQ – Phần MG và TVĐTCK - Phần 3
Câu 1
Theo quy định hiện hành, trong một công ty niêm yết, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 

 

 


Câu 2

Theo Luật chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng được thành lập nếu


Câu 3

Thành viên lưu ký được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng kư hoạt động lưu ký chứng khoán và được TTLK chấp thuận trở thành thành viên là các tổ chức sau, ngoại trừ

 


Câu 4

Tổ chức cá nhân sở hữu từ 10% trở lên vốn cổ phần hoặc phần vốn góp có quyền biểu quyết của một công ty chứng khoán không được sở hữu, ngoại trừ

 

 


Câu 5

Theo Luật chứng khoán, tổ chức phát hành khi niêm yết các loại chứng khoán phải lập hồ sơ đăng ký với trung tâm giao dịch chứng khoán, ngoại trừ

 

 


Câu 6

Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN khi thực hiện các thay đổi sau

 

 

Câu 7

Kết quả giao dịch các loại chứng khoán trong các ngày như sau:
Ngày 1/2/2007-Ngày đầu tiên chứng khoán A, B được niêm yết và giao dịchCâu 8

Loại hình công ty nào dưới đây không được phép chào bán chứng khoán ra công chúng


Câu 9

Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức sau


Câu 10

Theo Luật Chứng khoán, điều nào sau đây không phải là nghĩa vụ của công ty chứng khoán

 


Câu 11

Công ty chứng khoán  phải thực hiện chế độ báo cáo và gửi UBCKNN các báo cáo sau, ngoại trừ

 

 


Câu 12

Lệnh giao dịch chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp nhận là

 


Câu 13

Công ty chứng khoán A có tổng tài sản ngắn hạn vào thời điểm ngày 31/12/2007 tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 78 tỷ đồng, giá trị các khoản nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán A được coi là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nếu

 

 

Câu 14

Giá chào bán của chứng chỉ quỹ mở thông thường các quy định về hồ sơ đăng ký phát hành theo Luật Chứng khoán

 

Câu 15
 Hiện đang có một tổ chức chào mua công khai một công ty. Nhiều khách hàng của công ty bạn đã gửi đơn chấp nhận giá chào. Mười một ngày trước ngày hết hạn chào mua, một đối thủ cạnh tranh khác đến và đưa ra giá chào mua cao hơn. Các khách hàng của bạn gọi điện thoại cho bạn, muốn hủy lệnh đã ký và chấp thuận giá chào cao hơn. Bạn có trách nhiệm phải làm gì?

 


Câu 16

Thông thường chỉ số P/E có xu hướng


Câu 17
Theo quy định, công ty chứng khoán luôn phải đảm bảo mức vốn khả dụng trên tổng vốn nợ điều chính tổi thiểu là:
Câu 18
Giả sử có bảng lệnh như sau: 
Giá tham chiếu: 100


Hãy xác định số tiền nhà đầu tư A phải trả, biết rằng phí giao dịch là bằng 0. trong các phương án sau :

 


Câu 19
Hành vi vi phạm của người hành nghề chứng khoán khi sử dụng tiền, chứng khoán  trên tài khoản của khách hàng và không được khách hàng ủy thác, thì người hành nghề này sẽ bị xử phạt:
Câu 20
Theo Luật Chứng khoán, thành viên góp vốn để thành lập Quỹ thành viên là: