Trang chủ 19. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 19

Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khán phải đảm bảo:Nghiệp vụ tư vấn tài chính bao gồm:Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:

 


Tự doanh chứng khoán là việcTổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:Công ty chứng khoán phải là:Các loại hình kinh doanh chứng khoán chính là:Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán tối đa là:Công ty chứng khoán được phép:Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán chỉ được cấp cho:Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị niêm yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng là:
 


Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 100.000 đồng trở lên là


Công ty A là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, công ty A sẽ tiến hành bán cổ phần bằng cách:

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung gian giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị.

Điều kiện được đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội đối với cổ phiếu là:

Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua:

Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại trung tâm giao dịch chứng khán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:

Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 10 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Đợt phát hành này ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của công ty như sau

Năm N, công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là: 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. HĐQT quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phần được trả cổ tức là:
 


Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sát nhập công ty