Trang chủ 31. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 31

Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm

Giá trị hàng tồn kho đem sử dụng cho kinh doanh sẽ được tính vào

Chi phí mua hàng tồn kho bao gồm

Giá trị hàng tồn kho được ghi nhận theoChiếc khấu thanh toán được hưởng khi mua nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ được tính vàoSố tiền bớt giá được hưởng khi mua vật liệu, dụng cụ sẽ làm ảnh hưởng tới Chiếu khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu, dụng cụ đượcGiá gốc của hàng tồn kho bao gồm các loại chi phí sauTheo chuẩn mực kế toán Việt Nam, hàng tồn kho phải được Hao hụt tự nhiên trong quá trình thu mua vật liệu sẽ làm ảnh hưởng đến

Hao hụt trong định mức trong quá trình thu mua vật liệu (phát hiện khi kiểm nhận, nhập kho) sẽ được hạch toán vàoHao hụt trong quá trình bảo quản vật liệu tại kho và trong quá trình sử dụng có thể được tính vào

Hao hụt ngoài định mức trong quá trình thu mua vật liệu có thể ảnh hưởng đếnVật liệu nhập kho từ nguồn góp vốn thành lập doanh nghiệp cần có các chứng từ sau

Khi xuất kho vật liệu cho các phân xưởng, phục vụ nhu cầu sản xuất, cần sử dụng chứng từKhi trả lại vật liệu đã mua do chất lượng kém, doanh nghiệp cần lập các chứng từNguyên tắc nhất quán áp dụng trong tính giá hàng tồn kho đòi hỏi

Giá thực tế vật liệu, dụng cụ xuất kho tính theo phương pháp giá hạch luôn trùng khớp với giá thực tế vật liệu dụng cụ xuất kho theo phương pháp

 Phương pháp nào sau đây cho giá trị vật liệu, dụng cụ tồn kho cao nhất (trong cùng một điều kiện)Hạch toán tổng hợp vật liệu, dụng cụ có thể được thực hiện theo