Trang chủ 13. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 13

Cho biết hàng tồn kho = 500, số ngày trong kỳ = 360 ngày, số ngày một vòng quay hàng tồn kho = 25 ngày. Giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu?

Cho biết LN gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ  = 2000, giá vốn hàng bán = 10000, các khoản phải thu = 600. Tính vòng quay các khoản phải thu?

Số vòng quay hàng tồn kho phụ thuộc:

Doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu động trong các khâu:

Cho doanh thu thuần = 3000, lãi gộp = 1000, hàng tồn kho = 200, số vòng quay hàng tồn kho bằng bao nhiêu?

Công ty TM có kỳ thu tiền bình quân là 40 ngày. Đầu tư­ của công ty vào khoản phải thu trung bình là 12 triệu $. Doanh số bán chịu hàng năm của công ty là bao nhiêu? Giả định một năm tính 360 ngày.

Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:

Cho số vòng quay hàng tồn kho = 2 vòng; hàng tồn kho = 2000, hãy tính giá vốn hàng bán?

Tồn kho dự trữ của doanh nghiệp là :

Cho biết hàng tồn kho = 1000, giá vốn hàng bán = 9000, số ngày trong kỳ là 360 ngày. Tính số ngày một vòng quay hàng tồn kho?

Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định thuộc:

Khoản mục nào được xếp vào doanh thu hoạt động tài chính:

Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp

Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết thuộc:

Tiền thuê đất được xếp vào:

Cho Doanh thu thuần = 6.000, tổng vốn kinh doanh T = 9.000, lợi nhuận trước thuế TNDN = 1.250, thuế suất thuế TNDN = 28%, hãy tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng vốn kinh doanh?

Khi tính tỷ suất lợi nhuận tổng vốn người ta dựa vào :

Cho biết lợi nhuận sau thuế = 360, vốn vay = 400, lãi suất vay = 10%/tổng vốn vay, thuế suất thuế thu nhập 28%, hãy tính EBIT?

Cho Lãi gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ = 400, Tổng doanh thu = 3000, Doanh thu thuần = 2500, giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu?

Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm: