Trang chủ 3. Trắc nghiệm - Kinh tế Vĩ mô & Vi mô - Đề số 3

Nếu hữu dụng biên có xu hướng dương và giảm dần khi gia tăng lượng tiêu dùng thì:

Nếu doanh nghiệp độc quyền định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:

Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20%. Kết quả làm doanh thu tăng lên 8%. Vậy Ep của mặt hàng này bằng:

Khi doanh nghiệp tăng sản lượng mà làm lợi nhuận giảm,điều này có thể là do:

Lợi nhuận kinh tế (∏) thì bằng:

Khi cung và cầu của cùng một sản phẩm tăng lên thì:

Người tiêu dùng tiêu dùng 4 sản phẩm thì có tổng hữu dụng bằng 20, tiêu dùng năm sản phẩm thì tổng hữu dụng bằng 23. Vậy hữu dụng biên của sản phẩm thứ 5 bằng:

Đối với đường cầu tuyến tính, khi trượt dọc xuống dưới theo đường cầu thì:

Doanh nghiệp hòa vốn khi:

Giá bán để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp không nằm trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì bằng:

Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này bằng:

Cân bằng tiêu dùng xảy ra khi;

Chi phí biên MC là:

Năng suất biên (Sản phẩm biên, MP) là:

Hữu dụng biên MU có qui luật dương và giảm dần khi sản lượng tăng thì:

Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC=100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99,100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là:

Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Để tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp sẽ bán hàng hóa P, sản lượng Q, doanh thu TR lả:

Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Để tối đa hóa lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ờ sản lượng Q, giá bán P và lợi nhuận cực đại là:

Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Sản lượng lớn nhất mà doanh nghiệp không bị lỗ l

Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Doanh thu hòa vốn l