Trang chủ 63. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 63

Chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện trong quá trình doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh.


Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng trước hoạt động được tính vào giá trị tài sản cố định.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng trước hoạt động được kết chuyển toàn bộ vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính của năm tài chính có tài sản cố định hoặc được phân bổ dần.


Thời gian phân bổ tối đa chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng trước hoạt động vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính là 5 năm.

TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái (413) cuối kì mới được sử dụng để phản ánh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

Kế toán phải ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi bù lỗ kinh doanh bằng vốn góp.

Kế toán không ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi thanh toán trái phiếu phát hành đáo hạn.

Đối với công ty hợp danh, vốn kinh doanh có thể tăng do kết nạp thành viên mới, các thành viên hiện tại góp bổ sung và bổ sung từ lợi nhuận sau thuế.

Tài khoản Thặng dư vốn (4112) trong công ty cổ phần có thể có số dư bên Nợ.

Tài khoản Cổ phiếu quỹ (419) có số dư ở bên Nợ.

Tài sản của doanh nghiệp đem bán đấu giá không cần phải xuất hóa đơn.

Khi điều chuyển tài sản cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, kế toán cần xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Khi điều chuyển tài sản cho các đơn vị thành viên hạch toán độc lâp, kế toán cần xuất hóa đơn và kê khai thuế.


Khi nhận vốn góp bằng tài sản mới từ cá nhân chủ sở hữu, có kèm theo Hóa đơn GTGT, đơn vị nhận vốn góp sẽ được khấu trừ thuế GTGT của tài sản đó.

Khi nhận vốn góp bằng tài sản mới từ các cá nhân chủ sở hữu, có kèm theo Hóa đơn GTGT, giá trị tài sản nhận là giá chưa có thuế GTGT.


Trường hợp phát sinh khoản giảm giá trong mua bán, bên bán hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Người đang hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp không được hưởng bảo hiểm y tế.

Toàn bộ số tiền đóng cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp do người lao động chịu và được trừ vào lương hàng tháng.

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính bằng 75% tiền lương bình quân của 6 tháng đóng bảo hiểm liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính bằng 60% tiền lương bình quân của 6 tháng đóng bảo hiểm liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.