Trang chủ 12. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 12

Các loại chứng từ nào sau đây có thể dùng để ghi sổ kế toán:


Liên chứng từ là:


Hóa đơn khống là:

Khi bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng, không nhất thiết phải lập hóa đơn cho người mua nếu:


Khi mua hóa đơn lần đâu, doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ sau:


Khi mua hóa đơn lần tiếp theo, cần có các giấy tờ sau:


Đối tượng sử dụng Hóa đơn giá trị gia tăng bao gồm:


Nghiệp vụ "Mua hàng hóa nhập kho, chưa thanh toán tiền cho người bán" sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:


Nghiệp vụ "Mua tài sản cố định đưa vào sử dụng, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 50% và bằng tiền vay dài hạn 50%" thuộc quan hệ đối ứng:


Khi đơn vị trích lợi nhuận bổ sung quỹ khen thưởng:


Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu VND để thanh toán nợ cho người bán, nghiệp vụ này làm cho:


Doanh nghiệp vay ngắn hạn của ngân hàng một khoản tiền để đóng quỹ mở L/C, nghiệp vụ này làm cho:


Khi doanh nghiệp nhận tiền đóng kí quỹ của cơ sở đại lí:


Nghiệp vụ "Trả lương kì trước còn nợ cho công nhân bằng tiền mặt" làm cho:


Nghiệp vụ "Trả lương còn nợ cho công nhân bằng tiền mặt" sẽ được định khoản:


Nghiệp vụ "Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng ủy nhiệm chi" được định khoản:


Nghiệp vụ "Xuất kho hàng hóa giao đại lí (bán đúng giá hưởng hoa hồng)" được ghi:


Nghiệp vụ "Nhập kho thành phẩm từ sản xuất" được kế toán định khoản:


Khi đơn vị được Nhà nước cấp vốn kinh doanh bằng một TSCĐ, kế toán định khoản:


Định khoản kế toán "Nợ TK Tiền mặt/Có TK Phải thu khách hàng" thể hiện nội dung kinh tế sau: