Trang chủ 20. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 20

Thông tin kế toán tài chính nhằm mục đích phục vụ nhu cầu ra quyết định của:

Hạch toán kế toán cần sử dụng các loại thước đo:

Thông tin kế toán được sử dụng nhằm mục đích:

Thông tin kế toán cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

Mục đích chủ yếu của kế toán tài chính là:

Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải thể hiện đầy đủ các yếu tố về:

Công ty A xuất bán một lô sản phẩm cho khách vào ngày 25/09 với giá 100 triệu VND, hàng đã giao, khách hàng chấp nhận nợ và sẽ trả 50% tiền hàng vào ngày 30/9, số tiền còn lại trả vào ngày 31/10. Theo nguyên tắc doanh thu thực hiện, công ty A sẽ ghi nhận doanh thu của lô hàng trên vào ngày:

Công ty PKN hoàn tất việc thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng vào ngày 20/09. 50% giá trị hợp đồng đã được thanh toán trong tháng 9, phần còn lại trả dần trong 2 tháng tiếp theo. Doanh thu dịch vụ tư vấn của công ty PKN sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của tháng:

Công ty TVT hoàn tất việc giao hàng theo hợp đồng cho khách hàng vào ngày 31/08, toàn bộ tiền hàng đã nhận trước từ ngày 15/07 khi kí kết hợp đồng. Doanh thu thương vụ trên của công ty TVT sẽ được ghi nhận trên báo cáo tài chính của tháng:

Công ty PTL mua một ô tô vận tải vào ngày 02/09/N với giá 300 triệu VND, đang sử dụng cho kinh doanh. Ngày 31/09/N, giá chiếc xe này trên thị trường là 305 triệu VND. Theo nguyên tắc giá phí:

Công ty PTL đang sở hữu và sử dụng một ngôi nhà làm văn phòng. Ngôi nhà được mua trong năm trước với giá 900 triệu VND. Hiện tại giá thị trường của ngôi nhà là 1.300 triệu VND. Điều này làm cho:

Ngày 01/01/N, công ty B trả toàn bộ tiền thuê nhà năm N cho chủ nhà, số tiền 120 triệu VND. Theo nguyên tắc phù hợp, khoản tiền thuê này sẽ được:

Trong tháng 8/N, Vietnam Airlines bán được rất nhiều vé máy bay của các chuyến bay trong tháng 9/N với tổng số tiền là 1.500 triệu VND. Số tiền này sẽ được công ty:

Theo hợp đồng đã ký, công ty A giao trước 50% tiền hàng cho công ty B trong tháng này. Lô hàng theo hợp đồng sẽ được công ty B giao trong tháng sau. Số tiền còn lại sẽ được công ty A thanh toán sau khi nhận hàng trong vòng 15 ngày. Theo nguyên tắc phù hợp, công ty B được phép ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc nhất quán đòi hỏi kế toán:

Khi một thành viên của công ty TNHH PHD sử dụng một số vật tư trong kho cho mục đích cá nhân, nguyên tắc kế toán sau được áp dụng:

Công ty PTL mua một ô tô vận tải giá 500 triệu VND, dự kiến sử dụng trong 8 năm. Sau 4 năm sử dụng, khi công ty lập báo cáo về tình hình tài sản, theo nguyên tắc giá phí lịch sử, công ty sẽ lựa chọn các phương án nào trong các phương án sau để xác định giá trị của chiếc xe:

Nguyên tắc nào trong số các nguyên tắc sau quy định rằng nếu một khách hàng của doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản, doanh nghiệp cần phải lập một khoản dự phòng đối với khoản nợ phải thu từ khách hàng đó:

Quy định “Hàng tồn kho cần được ghi nhận theo giá thấp hơn giá phí và giá trị thuần có thể thực hiện được” được xây dựng trên nguyên tắc:

Công ty PTL mua một dây chuyền sản xuất với giá 1.000 triệu VND, dự kiến sử dụng trong 10 năm. Trong vòng 10 năm nếu không có gì bất thường xảy ra, mỗi năm, kế toán sẽ ghi nhận 100 triệu VND vào chi phí kinh doanh của công ty. Việc làm này tuân thủ nguyên tắc: