Trang chủ 77. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 77

Trường hợp thuê ngoài bảo hành công trình, chi phí bảo hành luôn được phản ánh trực tiếp vào bên Nợ Chi phí bán hàng (6415).

Khi xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng cho bảo hành công trình (trong trường hợp đơn vị tự thực hiện công tác bảo hành) được ghi Nợ TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621).

Khi xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng cho bảo hành công trình (trong trường hợp đơn vị tự thực hiện công tác bảo hành) được ghi Nợ TK Chi phí bảo hành xây lắp (1544).


Đơn vị xây lắp có thể tiến hành trích trước các khoản chi phí bảo hành công trình.

Chi phí bảo hành công trình xây lắp có thể được phân bổ cho nhiều ký kế toán khác nhau.

Các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp chỉ hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thương xuyên.

Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp.

Tiền ăn ca phải trả công nhân trực tiếp xây lắp được hạch toán vào chi phí sản xuất chung.

Các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào chi phí sản xuất chung.

Các khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy thi công được hạch toán vào chi phí sử dụng máy thi công.

Viêc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công tùy thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức bộ máy thi công riêng thì kế toán phải tính giá thành ca máy và phân bổ giá trị đội máy thi công phục vụ cho từng công trình.

Doanh nghiệp xây lắp chỉ sử dụng TK Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337) trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

Doanh nghiệp xây lắp không sử dụng TK Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337) trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện được khách hàng xác nhận.


Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337) là hóa đơn do nhà thầu lập.


Căn cứ để ghi vào bên Có TK Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng (337) là hóa đơn được lập trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng.

Chi phí bảo hành công trình phát sinh do DN tự làm được ghi nhận trên các TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621), Chi phí nhân công trực tiếp (622) và Chi phí sản xuất chung (627).

Chi phí bán hàng trong DN xây lắp được tập hợp trực tiếp cho từng công trình.

Kế toán cần phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cho sản phẩm xây lắp hoàn thành trong kì theo tiêu thức thích hợp.

Nếu công trình chưa hoàn thành, toàn bộ khối lượng xây lắp trong kì được xác định là sản phẩm dở dang.