51. Trắc nghiệm - Phân tích và ĐTCK - Đề số 6Có 20 câu hỏi trong bài kiểm tra này.Câu 1
 Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng là 1%, lãi suất này tương đương với lãi suất kép năm là:


Câu 2
 Trái phiếu coupon dương (> 0), thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu này:
Câu 3
 Khi lãi suất thị trường tăng thì người kinh doanh trái phiếu chủ động nên:


Câu 4
 Độ tín nhiệm của Công ty X là AAB, Công ty Y là AAA


Câu 5
 Hệ số b (bêta) của một cổ phiếu trong mô hình CAPM hớn hơn 1 có nghĩa là:


Câu 6
 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro là: 
Câu 7
 Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ:


Câu 8
 Khi dự báo lãi suất thị trường giảm thì người kinh doanh trái phiếu chủ động nên:
Câu 9
 Gửi tiết kiệm 8000$ trong 15 năm với lãi suất 15%, sau 15 năm đó ta có:
Câu 10
 Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của một công ty là 11.25%, hệ số hoàn vốn chủ sở hữu là 1 có thể dự báo khả năng trả cổ tức của công ty này từ các thông tin trên là:


Câu 11
 Bạn đang xem xét để đầu tư vào một cổ phiếu có lợi suất mong đợi là 16%. Lãi phiếu kho bạc là 7%, hệ số rủi ro b (bêta) của cổ phiếu đang xem xét là 2; mức bù rủi ro cổ phiếu thường là 4%. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu này không?


Câu 12
 Khi lãi suất trả sau là 10% thì lãi suất trả trước là:


Câu 13
 Tỷ lệ chia cổ tức của một công ty CP là 2.5%, hệ số hoàn vốn chủ sở hữu là 15%, dự báo khả năng tăng trưởng của cổ tức của Công ty này từ các thông tin trên là:


Câu 14
 Sự tăng lên của tỷ lệ cổ tức của công ty và giá trị cổ phiếu của công ty có quan hệ cùng chiều nhau:


Câu 15
 Đường trung bình động (MA20) cắt đường biểu hiện giá CP REE từ dưới lên, đây là tín hiệu khuyên người đầu tư nên:


Câu 16
 Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm tháng là 0,6%, lãi này tương đương với lãi suất kép năm là:


Câu 17
 Đường thị trường chứng khoán (SML) giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ:
Câu 18
 Các chỉ tiêu không đánh giá rủi ro là:


Câu 19
 Sự tăng lên của tỷ lệ cỏ tức của công ty và giá trị cổ phiếu của công ty có quan hệ ngược chiều nhau:


Câu 20
 Đường trung bình động (KA30) cắt đường Vn-Index từ dưới lên đây là tín hiệu khuyên người đầu tư nên: