Trang chủ 37. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 7

Lý do quan trọng nào giải thích tỷ lệ chi tiêu của chính phủ trong GNP đã gia tăng từ 1929

Khoản chi nào sau đây không phải là khoản chi chuyển nhượng

Cách đo lường tốt nhất sự tăng trưởng trong khu vực công cộng

Hoạt động nào sau đây không phải là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của sự gia tăng trong chi tiêu công cộngĐồng nhất thức nào sao đây thể hiện sự cân bằngSố nhân chi tiêu của chính phủ về hàng hóa và dịch vụ

Khi có sự thay đổi trong các khoản thuế hoặc chi chuyển nhượng, tiêu dùng sẽ

Điểm khác nhau giữa số nhân của thuế và số nhân trợ cấp làNếu xu hướng tiêu dùng biên là 0.75, đầu tư biên theo sản lượng là 0, thuế biên là 0.2. Số nhân của nền kinh tế sẽ làNếu xu hướng tiết kiệm biên là 0.2, thuế biên là 0.1,đầu tư biên là 0.08. Số nhân chi tiêu của nền kinh tế là

Nếu số nhân chi tiêu của chính phủ là 8 , sô nhân của thuế (trong trường hợp đơn giản) sẽ là

Nếu chi chuyển nhượng gia tăng 8 tỷ và xu hướng tiết kiệm biên là 0.3 thì

Giả sử thuế biên ròng và đầu tư biên là 0, nếu thuế và chi tiêu của chính phủ cả hai đều gia tăng 8 tỷ. Mức sản lượng sẽĐộ dốc của đường X-M âm vì

Đường S-I (với hàm đầu tư theo sản lượng) có độ dốc dương vìXuất phát từ điểm cân bằng,gia tăng xuất khẩu sẽGiả sử MPT=0, MPI=0, MPC= 0.6, MPM=0.1, C0=35, I0=105, T0=0, G=140, X=40, M0=35. Mức sản lượng cân bằng

Nếu cán cân thương mại thặng dư, khi đóHàm sô nhập khẩu phụ thuộc nhân tố sau

Giả sử M0=6, MPM=0.1, MPS=0.2, MPT=0.1 và mức sản lượng là 450. Vậy giá trị hàng hóa nhập tại mức sản lượng trên sẽ