Trang chủ 2. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 2

Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là chi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội:

Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà nước Việt Nam ?

Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam :

Việc nghiên cứu những tác động tiêu cực của Thuế có tác dụng:

Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới:

Thuế được coi là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì:

Trong các khoản chi sau, khoản chi nào là thuộc chi thường xuyên?

Nguyên nhân thất thu Thuế ở Việt Nam bao gồm:

Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng:

Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm:

Trong các giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước dưới đây, giải pháp nào sẽ có ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ?

Giải pháp bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí cơ hội thấp nhất là:

Chính sách Tài khoá được hiểu là:

Đặc trưng nào khiến cho Thị trường Chứng khoán bị coi là có tính chất “may rủi” giống với "sòng bạc"?

Thị trường chứng khoán trên thực tế chính là:

Thị trường vốn trên thực tế được hiểu là:

Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là:

Các công cụ tài chính nào dưới đây khong là chứng khoán:

Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm:

Nếu bạn cho rằng nền kinh tế sẽ suy sụp vào năm tới, thì bạn sẽ nắm giữ tài sản: