Trang chủ 40. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 40

Việc kết chuyển tiền lương phải trả người lao động thành tiền lương giữ hộ chứng tỏ:

Hợp đồng lao động có xác định thời hạn là hợp đồng:

Hợp đồng lao động được chấm dứt trong những trường hợp sau:

Hình thức tiền lương theo sản phẩm lũy tiến được áp dụng trong trường hợp:

Doanh nghiệp tối đa không được nợ lương của người lao động quá:

Ngươi lao động làm thêm giờ vào ngày thường được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm theo mức:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm theo mức:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghĩ hàng tuần được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm theo mức:

Tổng số khấu trừ vào tiền lương của người lao động không được vượt quá:

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương với số ngày:

Đối với hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng, BHXH được:

Chế độ phụ cấp lương bao gồm:

Khi xuất kho sản phẩm dùng để trả lương cho công nhân viên, giá ghi trên Phiếu xuất kho là:

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được trích lập trên cơ sở:

Tỉ lệ tính trên tiền lương, tiền công để trích lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành là:

Số tiền mà người lao động phải đóng góp cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp là:

Số tiền mà người sử dụng lao động phải đóng góp cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp là:

Người lao động được trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nếu:

Số tiền đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động được kế toán hạch toán vào:

Tiền trợ cấp từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được chi trả cho người lao động: