Trang chủ 53. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 53

Lợi nhuận của DN bao gồm lợi nhuận tiêu thụ, lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận khác.

Lợi nhuận kế toán của DN sau một kì hoạt động bao gồm lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác.

Việc ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp không phụ thuộc vào người mua tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

Chiết khấu thanh toán dành cho khách hàng được ghi nhận vào chi phí khác của DN.

Khi đơn vị chấp nhận cho khách hàng trả lại số hàng đã bán trước đây thi giá vốn của số hàng đã bán bị trả lại được ghi nhận theo giá vốn khi bán.

Khi đơn vị chấp nhận cho khách hàng trả lại số hàng đã bán trước đây thì đơn vị phải tiếp nhận hóa đơn do người mua phát hành kèm bản sao của hóa đơn trước đây.


Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của hoạt động kinh doanh được ghi tăng chi phí quản lí DN.

Xét trên tất cả các khía cạnh, hàng bán bị trả lại và chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoàn toàn giống nhau.

Giá vốn hàng bán xét về mặt bản chất cũng chính là chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra nằm trong số sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ.

Giá vốn hàng bán trong kì bao giờ cũng hoàn toàn trùng khớp với giá thành sản xuất.

Trong tất cả các trường hợp, TK Chi phí bán hàng (641) và Chi phí quản lí doanh nghiệp (642) đều không có số dư cuối kì.

Các khoản bị phạt do vi phạm các bộ luật và quy định của nhà nước như vi phạm Luật Giao Thông, Luật Môi Trường, Luật thương mại... được ghi nhận là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp vì đều có chứng từ hợp lệ.

Người sản xuất ra mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì không phải nộp thuế GTGT.

Mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì cũng chịu thuế GTGT.

Một doanh nghiệp có thể vừa sử dụng hóa đơn gia tăng khấu trừ vừa sử dụng hóa đơn gia tăng trực tiếp.

Khi DN xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa thì doanh thu được ghi nhận theo giá không có thuế xuất khẩu.

Giá vốn và doanh thu chỉ được ghi nhận khi sản phẩm, hàng hóa đã được xác định là tiêu thụ.

Về mặt nguyên tắc, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kì thì giá vốn hàng bán sẽ có kết quả giống nhau.

Doang nghiệp đã sử dụng phương pháp tính giá nguyên vật liệu giảm theo phương pháp nào thì cũng phải áp dụng phương pháp đó đối với thành phẩm, hàng hóa giảm.

Khi doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì thì khi bị trả lại sản phẩm, hàng hóa đã bán kế toán phải phản ánh giá vốn bị trả lại.