Trang chủ 37. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 37

Khi góp vốn bằng vật tư vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, nếu giá trị vốn góp được ghi nhận nhỏ hơn giá xuất kho thì phần chênh lệch được hạch toán trực tiếp vào chi phí khác trong kì, không phụ thuộc vào tỉ lệ lợi ích của các bên góp vốn trong liên doanh.

Khi góp vốn bằng vật tư vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, nếu giá trị vốn góp được ghi nhận nhỏ hơn giá xuất kho thì phần chênh lệch được phân bổ dần vào chi phí khác của các kì kế toán trong suốt thời gian liên doanh.

Trường hợp góp vốn bằng vật tư vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, nếu giá trị vốn góp được ghi nhận lớn hơn giá xuất kho thì phần chênh lệch được tính trực tiếp vào doanh thu hoạt động tài chính trong kì.

Trường hợp góp vốn bằng vật tư vào cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, nếu giá trị vốn góp được ghi nhận lớn hơn giá xuất kho thì phần chênh lệch được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính của các kì kế toán trong thời gian liên doanh.

Phần chênh lệch giá trị vốn góp được ghi nhận lớn hơn giá xuất kho, khi góp vốn thành lập cơ sơ liên doanh đồng kiểm soát, được hạch toán toàn bộ vào thu nhập khác của bên góp vốn ngay trong kì phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch giá trị vốn góp lớn hơn giá xuất vật tư khi  góp vốn vào công ty liên kết sẽ được đơn vị góp vốn tính trực tiếp vào thu nhập khác trong kì.

Chênh lệch giá trị vốn góp nhỏ hơn giá xuất vật tư khi góp vốn vào công ty liên kết sẽ được đơn vị góp vốn phân bổ dần vào chi phí tài chính.

Chênh lệch giá trị vốn góp nhỏ hơn giá xuất vật tư khi góp vốn vào công ty liên kết sẽ được đơn vị góp vốn hạch toán trực tiếp vào chi phí khác trong kì, không phụ thuộc vào tỉ lệ quyền biểu quyết của đơn vị góp vốn trong công ty liên kết.

Toàn bộ số công cụ, dụng cụ dã sử dụng sẽ được tính 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì.

Chi phí chế biến không được tính vào giá trị hàng tồn kho.

Tiền lương tối thiểu không ảnh hưởng đến tiền lương cơ bản của người lao động.

Phụ cấp lương ảnh hưởng đến tiền lương cơ bản của người lao động.

BHXH phải trợ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

BHXH và BHYT được trích trên tiền lương thực tế phải trả người lao động.

KPCĐ được trích trên tiền lương cơ bản phải trả người lao động.

Tiền ăn ca không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Quỹ BHXH và BHYT đều do cơ quan BHXH quản lý.

Lao động thời vụ không thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH.

Chỉ có hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới thuộc đối tượng đóng BHXH.

BHXH, BHYT và KPCĐ được trích trên cả số tiền lương phép thực tế phải trả cho lao động trực tiếp nghĩ phép theo kế hoạch.