Trang chủ 41. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 11

C=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700
Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Phương trình của đường IS có dạngC=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700
Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Số nhân tiền tệ 

C=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700
Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Phương trình của đường LM 

C=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Lãi suất và sản lượng cân bằng chung 

C=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Giả sử chính phủ tăng chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ là 80. Vậy pt của đường IS mới là

C=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Nếu NHTW tăng lượng tiền cung ứng cho nên kinh tế là 100. Vậy pt đường LM mới là

C=100+0.8Yd, I=240+0.16Y-80r, G=500, T=50+0.2Y, M=50+0.2Y, X=210, LM=800+0.5Y-100r, H=700, H=700. Tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền ký gửi là 80%. Tỷ lệ dự trữ chung là 10%. Xác định lãi suất và số lượng cân bằng mới là

Điểm cân bằng chung cho một hệ thống kinh tế đòi hỏiGiả sử trong một nền kinh tế có số nhân là 4 nếu đầu tư gia tăng là 8 tỷ. Đường IS trong mô hình của Hicksian sẽ dịch chuyển sang phải với khoảng cáchGiả sử cho hàm số cầu về tiền là: LM = 200-100r+20Y. Hàm số cung tiền SM = 400. Vậy phương trình của đường LM

Nếu một sự gia tăng chi tiêu của chính phủ về hàng hóa và dịch vụ là 10 tỷ dẫn đến đường IS dịch chuyển 40 tỷ, có thể kết luận rằng số nhân là

Khoảng cách dịch chuyển của đường IS bằng

Chính phủ cắt giảm thuế, trên đồ thịMột sự gia tăng trong nhập khẩu tự định sẽ

Trên đồ thị, điểm cân bằng chung là giao điểm của đường IS và đường LM, biết rằng đầu tư hoàn toàn không co dản theo lãi suất, chính sách tài khóa sẽĐường IS cho biếtĐường LM mô tả hình dạng

Trong mô hình IS-LM, chính phủ áp dụng chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ thu hẹp. Lúc này

 Trong mô hình IS-LM, nếu sản lượng thấp hơn sản lượng tiềm năng thì chính phủ nên áp dụng

Tác động lấn át đầu tư của chính sách tài khóa là