Trang chủ 78. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 78

Bán buôn trong thương mại là:


Việc bán buôn hàng hóa có thể được thực hiện theo phương thức:


Bán lẻ hàng hóa là:


Khi bán buôn hàng hóa không qua kho, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi:


Trong trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán, doanh thu bán hàng được ghi nhận là:


Khi bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán, các chỉ tiêu sau được kế toán DN thương mại ghi nhận:


Chiêc khấu thương mại chấp nhận cho người mua được kế toán ghi:


Chi phí thu mua của lượng hàng hóa tồn kho cuối kì được tính vào:


Chi phí giao dịch trong trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán được tính vào:


Chi phí vận chuyển hàng hóa chi hộ người mua được tính vào:


Phí thu mua phân bổ cho lượng hàng đã tiêu thụ được tính vào:


Giá trị bao bì đi kèm tính giá riêng được kế toán hạch toán vào:


Thuế nhập khẩu được doanh nghiệp thương mại hạch toán vào:


Các khoản chi phí phải trả phục vụ cho việc thanh toán hợp đồng nhập khẩu được tính vào:


Lãi tiền vay dùng để kí quỹ mở L/C  được doanh nghiệp hạch toán vào:


Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ khi thanh toán tiền hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu được hạch toán vào:


Trong hợp đồng nhập khẩu theo giá CIF, thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người nhập khẩu là thời điểm:


Khi nhập khẩu hàng theo hợp đồng FOB, giá tính thuế nhập khẩu là giá:


Nếu nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng FOB, doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản:


Khi xuất hàng hóa theo hợp đồng FOB, DN xuất khẩu phải chịu các rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến thời điểm: