Trang chủ 15. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 15

Chỉ tiêu nào sau đây là nhỏ nhất:

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm :

Thu nhập giữ lại là:

Doanh nghiệp có số doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm là 500.000.000đ, lợi nhuận thu được 50.000.000đ .Tỷ suất lợi nhuận doanh thu là:

Khoản mục nào được xếp vào thu nhập khác của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp Thành Đạt có lợi nhuận từ tiêu thụ sản phẩm là 12 tr.đ, tổng vốn lưu động bình quân 70 tr.đ, nguyên giá tài sản cố định 180 tr.đ, số khấu hao TSCĐ là 50 tr.đ. Hãy tính tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động bình quân (TL,V)?

Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ thuộc:

Một ________ là một dự án mà khi việc đưa ra quyết định loại bỏ hay chấp nhận dự án này sẽ không ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định chấp nhận hay loại bỏ bất kỳ một dự án nào khác.

Nếu giá trị hiện tại ròng NPV của dự án A là 80$ và của dự án B là 60$, sau đó giá trị hiện tại ròng của dự án kết hợp sẽ là:

IRR được định nghĩa như là:

Công ty A đang cân nhắc đầu tư vào một dự án mới. Dự án này sẽ cần vốn đầu tư ban đầu là 120.000$ và sẽ thiết lập dòng tiền hàng năm là 60.000$ (sau thuế) trong 3 năm. Tính NPV cho dự án nếu lãi suất chiết khấu là 15%.

_______ là lãi suất chiết khấu được sử dụng khi tính NPV của một dự án.

Một công ty có _______ càng cao thì khả năng ________ càng lớn.

Dự án A và B xung khắc, dự án A được chọn khi

Nếu DN có vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu, mỗi năm có khoản thu ròng là 50 triệu, thực hiện trong 3 năm, lãi suất chiết khấu 10%. Vậy NPV của DN là:

IRR là chỉ tiêu phản ánh:

Tính thời gian hòa vốn (Thv) nếu biết Qhv=1500 sản phẩm, Qmax=3000 sản phẩm.

Khi doanh nghiệp có NPV = 0 thì:

Loại dự án nào sau đây công ty sẽ xem xét khi quyết định ngân sách vốn?

Nếu giá trị hiện tại của dòng tiền thiết lập được là 120.000$ từ vốn đầu tư ban đầu 100.000$. NPV của dự án là bao nhiêu?