Trang chủ 3. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 3

Sắp xếp thứ tự theo mức độ an toàn của các công cụ tài chính sau:

Phiếu nợ chuyển đổi là:

Thị trường OTC:

Các công cụ tài chính bao gồm:

Chứng khoán là:

Tín phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.

Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán là vì:

Chức năng duy nhất của thị trường tài chính là:

Những mệnh đề nào dưới đây được coi là đúng:

Một trái phiếu hiện tại đang được bán với giá cao hơn mệnh giá thì:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Một Tín phiếu Kho bạc kỳ hạn một năm mệnh giá $100 đang được bán trên thị trường với tỷ suất lợi tức là 20%. Giá của tín phiếu đó được bán trên thị trường l

Chỉ ra mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau:

Yếu tố nào không được coi là nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay

Theo lý thuyết về dự tính về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất thì:

Chọn các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Giả định các yếu tố khác không thay đổi, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, khi nhiều người muốn cho vay vốn trong khi chỉ có ít người muốn đi vay thì lãi suất sẽ:

Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường tăng, thị giá của trái phiếu sẽ:

Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lãi suất trên thị trường giảm, thị giá của trái phiếu sẽ:

Một trái phiếu có tỷ suất coupon bằng với lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?