Trang chủ 49. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 49

Chênh lệch giữa giá bán và giá mua chứng khoán thuộc khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được tính vào:


Khi doanh nghiệp đầu tư cho vay, lãi vay trong hạn được hạch toán vào:


Tiền phạt quá hạn thu được do người đi vay thanh toán chậm được hạch toán vào:


Doanh thu nhượng bán các bất động sản đầu tư được kế toán hạch toán vào:


Chiếc khấu thanh toán chấp nhận cho khách hàng được:


Sữ khác nhau giữa chiếc khấu thương mại, giảm giá hàng bán với hàng bán bị trả lại là:


Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của hoạt động kinh doanh được ghi:


Giá vốn hàng bán trùng với giá thành sản xuất khi phương pháp tính giá sản phẩm xuất là:


Khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì giá ghi trên hóa đơn là:

 Khi doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa để trả lương, trả thương cho người lao động thì giá ghi trên hóa đơn do đơn vị phát hành là giá:


Khi bên nhận đại lí bán hàng đại lí cho khách hàng, thì hóa đơn GTGT giao cho khách hàng do:


Đối với bên giao đại lí, hoa hồng đại lí trả cho bên nhận đại lí được ghi:


Đối với bên nhận đại lí, hoa hồng đại lí được hưởng được ghi:


Nếu số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hóa lập cuối năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hóa đã lập cuối năm trước thì số chênh lệch được ghi:


Nếu số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hóa lập cuối năm nay nhỏ hơn số dự phòng giảm giá thành phẩm, hàng hóa đã lập cuối năm trước thì số chênh lệch được ghi:Chi phí vận chuyển số thành phẩm đã bán bị trả lại về nhập kho doanh nghiệp theo hình thức thuê ngoài được ghi:


Nếu số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn phải lập cuối năm nay lớn hơn số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn đã lập cuối năm trước thì số chênh lệch được ghi:


Nếu số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn phải lập cuối năm nay nhỏ hơn số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn đã lập cuối năm trước thì số chênh lệch được ghi:Lợi nhuận thu được từ hoạt động góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi:


Giá trị thành phẩm phát hiện thiếu sau khi trừ đi phần bồi thường trách nhiệm vật chất của các cá nhân, bộ phận có liên quan được ghi: