Trang chủ 31. Trắc nghiệm - Môi giới chứng khoán - Đề số 5

Trên tài khoản bảo chứng, giá trị chứng khoán thực có (vốn thực có) trên tài khoản là:

Vào ngày 15/3, một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty ABC trên tài khoản bảo chứng với tổng số tiền thanh toán là 50.000.000 đồng. Cùng ngày 15/3, khách hàng trả cho môi giới 40.000.000 đồng. Như vậy dư nợ là 10.000.000 đồng. Giá đóng cửa của cổ phiếu ABC trong ngày 15/3 là 52.000 đồng/cổ  phiếu và trong ngày  16/3 là 48.000 đồng/cổ  phiếu. Giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng vào các ngày 15, 16, 17/3 tương ứng là:

Vào ngày 10/3, một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty XYZ trên tài khoản bảo chứng với tổng số tiền phải trả là 20 triệu đồng. Cùng ngày 10/3, khách hàng đã thanh toán cho môi giới là 15 triệu đồng. Như vậy khách hàng c̣òn nợ môi giới là 5 triệu đồng. 
Giá đóng cửa  của cổ phiếu XYZ  tương ứng trong các ngày 10/3, 11/3, 12/3, 13/3 là 21.000, 20.000, 19.000, 18.000 đồng/cổ phiếu.
Giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng vào các ngày 10, 11, 12, 13 và 14 tháng 3 là bao nhiêu? Hãy chọn một trong các phương án sau:Ngày 12/3, một khách hàng A gửi cho môi giới 20 triệu đồng khi làm thủ tục mở tài khoản bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng thương mại. Sau đó khách hàng A mua 1000 cổ phiếu công ty  ABC phải trả 30 triệu đồng. Cuối ngày 12/3, khách hàng A chuyển tiền 30 triệu đồng vào tài khoản của công ty môi giới để thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phiếu. Hỏi số dư có trên tài khoản của khách hàng và cuối ngày 12/3 là bao nhiêu?

Ngày 11/4 một khách hàng gửi cho môi giới 20 triệu đồng khi làm thủ tục mở tài khoản bằng cách chuyển khoản qua tài khoản của môi giới  mở tại  ngân hàng thương mại. Ngày 11/4, khách  hàng đặt  lệnh  mua 1000 cổ  phiếu công ty ABC phải trả 40 triệu đồng. Cuối ngày 12/3, khách hàng chuyển 40 triệu đồng để thanh toán toàn bộ số tiền mua 1000 cổ phiếu ABC thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại. Dư có trên tài khoản của khách hàng và cuối ngày 11/4 là:

Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ  phiếu của công ty MNF với  giá 50.000 đồng/cổ  phiếu, khách  hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%).
Giá trị cổ phiếu MNF hiện hành trên thị trường là:


Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ  phiếu của  công ty  MNF với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). 
Giá cổ phiếu MNF tăng lên mức 100.000 đồng/cổ phiếu.
Giá trị hiện hành trên thị trường của 1000 cổ phiếu MNF hiện có vào thời điểm đó trên tài khoản là:Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ  phiếu của  công ty  MNF với giá 50.000 đồng/cổ  phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). 
Giá trị cổ phiếu MNF thực có sau khi cổ phiếu MNF tăng giá là:


Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ phiếu của công ty MNF với giá 50.000 đồng/cổ  phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). 
Giả sử khách hàng muốn vay thêm tiền của môi giới để mua chứng khoán. Hỏi khách hàng được vay thêm bao nhiêu tiền để mua chứng khoán trên tài khoản bảo chứng (tính giá trị chứng khoán vượt tỷ lệ ký quỹ). Chọn một trong các phương án sau:


Giả sử tỷ lệ ký quỹ khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 60%. Một khách hàng mua 1000 cổ  phiếu của  công ty MNF với  giá 50.000 đồng/cổ  phiếu, khách hàng trả 30 triệu đồng (60%) và vay công ty môi giới 20 triệu đồng (40%). 
Lượng chứng khoán tối đa mà khách  hàng có thể mua trên tài khoản là bao nhiêu?
Biết: Sức mua = (Giá trị chứng khoán vượt tỷ lệ ký quỹ) : (Tỷ lệ ký quỹ)Mức giá trị thực có tối thiểu là mức quy định môi giới không được cho khách hàng vay tiền nếu giá trị chứng khoán thực có của khách hàng thấp hơn mức đó. Giả sử, theo quy định của pháp luật về chứng khoán, mức giá trị chứng khoán thực có tối thiểu là 20 triệu đồng, khách hàng mở một tài khoản bảo chứng và đặt mua 100 cổ phiếu XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền phải trả là 30 triệu đồng. Vậy khách hàng phải chuyển bao nhiêu tiền cho môi giới, biết tỷ lệ ký quỹ là 50%. Chọn phương án đúng sau:

Giả sử khách hàng mở tài khoản bảo chứng để thực hiện giao dịch chứng khoán trên tài khoản này, nếu tỷ lệ ký quỹ là 50%, mức giá trị chứng khoán thực có tối thiểu là 20 triệu đồng và khách  hàng mua 50 triệu đồng tiền cổ phiếu thì số tiền khách hàng phải gửi môi giới là bao nhiêu?

Quy định pháp luật về chứng khoán quy định tỷ lệ ký quỹ  bắt buộc ban đầu khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 50% và mức giá trị chứng khoán thực có tối thiểu là 30 triệu đồng. Công ty môi giới có thể quy định mức ký quỹ tối thiểu ban đầu là:

“Tỷ lệ dự trữ vốn tối thiểu bắt buộc” là giá trị chứng khoán tối thiểu khách hàng phải có trên tài khoản bảo chứng sau khi đã mua chứng khoán và giả sử qui định pháp luật chứng khoán quy định khách hàng phải duy trì giá trị chứng khoán thực có bằng 25% giá trị thị trường của chứng khoán này. Giả sử khách hàng có 100 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng thì giá trị chứng khoán thực có tối thiểu của khách hàng này phải đạt mức sau:

Khách hàng có số dư nợ trên tài khoản bảo chứng là 25 triệu đồng, giá trị hiện hành trên thị trường của chứng khoán có trên tài khoản bảo chứng là 80 triệu đồng. Hỏi giá trị chứng khoán có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng là:

Khách hàng có dư nợ 25 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng của mình. Giá trị hiện hành của chứng khoán trên thị trường là 30 triệu đồng. Giá trị thực có của khách hàng trên tài khoản bảo chứng là:

Khách hàng có dư nợ 25 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng của mình. Giá trị hiện hành của chứng khoán trên thị trường là 30 triệu đồng. 
Theo quy định của pháp luật về chứng khoán, giá trị chứng khoán thực có của khách hàng trên tài khoản bảo chứng phải tối thiểu đạt 25%. Vậy giá trị thực có của khách hàng:


Khách hàng có dư nợ 25 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng của mình. Giá trị hiện hành của chứng khoán trên thị trường là 30 triệu đồng.

Giả sử tỷ lệ ký quỹ là 70%, một khách hàng mua 1000CP công ty ACB với giá 35 triệu đồng. Khách hàng trả tiền 24,5 triệu đồng và vay 10,5 triệu đồng.
Giá trị cổ phiếu thực có là:


Giả sử tỷ lệ ký quỹ là 70%, một khách hàng mua 1000CP công ty ACB với giá 35 triệu đồng. Khách hàng trả tiền 24,5 triệu đồng và vay 10,5 triệu đồng. 
Giả sử giá cổ phiếu ACB trên thị trường tăng lên 70.000 đồng/CP. Như vậy giá trị hiện hanh trên thị trường của 1.000CP ACB có trên tài khoản là 70 triệu đồng. Vậy giá trị CK ký quỹ là: