Trang chủ 59. Trắc nghiệm – Kinh tế Vi mô – Đề số 28

Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2 -5Q +100, hàm số cầu thị trường có dạng: P = - 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp:


Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2 + 60 Q +15.000, hàm số cầu thị trường có dạng: P = - 2Q +180. Mức giá bán để đạt được lợi nhuận tối đa:


Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ quy định giá trần sẽ có lợi cho:


Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q + 2400.Tổng doanh thu tối đa của doanh nghiệp là:


Một doanh nghiệp độc quyền bán hàng trên nhiều thị trường tách biệt nhau,để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp nên phân phối sản lượng bán trên các thị trường theo nguyên tắc:


Trong thị trường độc quyền hoàn toàn : MR = - Q /10 + 1000; MC = Q /10 + 400. Nếu chính phủ quy định mức giá, buộc doanh nghiệp phải gia tăng sản lượng cao nhất, vậy mức giá đó là:


Trong ngắn hạn, ở mức sản lượng có chi phí trung bình tối thiểu:


Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q2 + 20 Q + 40.000, mức sản lượng tối ưu của doanh nghiệp tại đó có chi phí trung bình:


Trong các hàm sản xuất sau đây hàm số nào thể hiện tình trạng năng suất theo qui mô tăng dần:


Độ dốc của đường đẳng phí là:


Cho hàm sản xuất Q = aX - bX2 với X là yếu tố sản xuất biến đổi.


Cho hàm sản xuất Q = (KL)1/2 . Đây là hàm sản xuất có:


Hàm sản xuất của một doanh nghiệp có dạng Q = (L + 5K)1/2. Trong dài hạn, nếu chủ doanh nghiệp sử dụng các yếu tố đầu vào gấp đôi thì sản lượng Q sẽ:


Một xí nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm sản xuất có dạng: Q = 2K(L - 2), trong đó K và L là hai yếu tố sản xuất có giá tương ứng Pk = 600, P l = 300.Nếu tổng sản lượng của xí nghiệp là 784 sản phẩm, vậy chi phí thấp nhất để thực hiện sản lượng trên là:


Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn nên:


Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF):


Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn của ngành sẽ:


Điều kiện cân bằng dài hạn của một thị trường cạnh tranh hoàn toàn:


Đường cung của ngành cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn co giãn nhiều hơn trong ngắn hạn là do:


Mục tiêu doanh thu tối đa của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn phải thỏa mãn điều kiện: