Trang chủ 48. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 48

Trong các DN kinh doanh dịch vụ kế toán không phải thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang.


Nếu quá trinh sản xuất cùng sử dụng một yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, nhân công) nhưng kết quả thu được nhiều loại sản phẩm chính khác nhau thì không nhất thiết phải sử dụng phương pháp hệ số trong tính giá thành mà có thể sử dụng phương pháp tỷ lệ.


Tính giá thành sản phẩm theo phương án có tính giá thành bán thành phẩm và phương án không tính giá thành bán thành phẩm chắc chắn sẽ mang lại kết quả giá thành là như nhau.


Giá trị phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất chắc chắn không nằm trong giá thành sản phẩm.


Chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng trong định mức và có thể sửa chữa được sẽ được tính vào giá thành chính phẩm.


Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên và hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kì sẽ mang lại kết quả khác nhau về chỉ tiêu giá thành sản phẩm.


Các doanh nghiệp sản xuất bắt buộc phải có chỉ tiêu giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức.


Trong trường hợp nguyên vật liệu mua về không nhập kho mà sử dụng ngay cho sản xuất thì thực chất phương pháp tính giá hàng tồn kho giảm chính là phương pháp giá đích danh.


Để xác định được giá thành đầy đủ thì điều kiện tiên quyết là phải xác định được giá thành sản xuất.


Trong tất cả các trường hợp, về mặt lượng tổng giá thành sản xuất bao giờ cũng khác tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.


Để tính được giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số thì điều quan trọng là phải xây dựng được hệ số quy đổi của các loại sản phẩm.


TK CPSXKDDD (154) cuối kỳ không nhất thiết phải có số dư bằng không.


Cho dù doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ thì việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp là không thể khác nhau.


Cho dù doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp nào thì giá trị sản phẩm dở dang thu được sẽ có kết quả như nhau.


Chi phí sản xuất cho sản phẩm hỏng trong định mức vẫn được tính vào giá thành của thành phẩm.


Trong trường hợp sản lượng thực tế thấp hơn mức công suất bình thường thì toàn bộ chi phí sản xuất chung cố định được tính vào giá vốn hàng bán.


Trong trường hợp sản lượng thực tế thấp hơn mức công suất bình thường thì toàn bộ chi phí sản xuất chung cố định vẫn được tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ.


Chi phí sản xuất chung biến đổi luôn được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.


Giá trị vật liệu dùng không hết chuyển kì sau chỉ được kế toán theo dõi và quản lí về mặt hiện vật.


Trong trường hợp mua vật tư dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm, chi phí vận chuyển, bốc dở liên quan sẽ được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.