Trang chủ 50. Trắc nghiệm - Cơ bản về TTCK - Đề số 28

Lệnh dùng để mua được đưa ra:


TTCK là một bộ phận của:


Thặng dư vốn phát sinh khi:


Công ty cổ phần bắt buộc phải có:


Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:


Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:


Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:


Năm N, công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy, mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:


Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:


Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:


Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở VN là:


Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật VN là:


Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:


Quỹ đầu tư CK theo quy định cùa VN là quỹ:


Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:


Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:


Những điều nào sau đây đúng với phạm trù thứ cấp:
a. Thị trường GDCK mua đi bán lại
b. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tư
c. Tạo ra người đầu cơ
d. Tạo vốn đầu tư cho tổ chức phát hànhThị trường mua bán lần đầu và chứng khoán mới phát hành là:


Người sở hữu cổ phiếu phổ thông:


Khi công ty hoạt động có lãi: