Trang chủ 21. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 21

Định khoản kế toán không phải là công việc bắt buộc phải thực hiện trước khi ghi sổ kế toán.

Lập Bảng cân đối tài khoản không phải là công việc bắt buộc trước khi lập Báo cáo tài chính.


Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp không thể thiếu trước khi lập hệ thống báo cáo tài chính.

Số dư bên Nợ của Tài khoản "Lợi nhuận chưa phân phối" được phản ảnh ở bên "Tài sản" của Bảng cân đối kế toán.


Tài khoản "Doanh thu bán hàng" là tài khoản cơ bản trong hệ thống tài khoản kế toán.


Số dư bên Nợ của Tài khoản " Lợi nhuận chưa phân phối" được phản ánh ở bên "Nguồn vốn" của Bảng cân đối kế toán dưới hình thức số âm.


Phương pháp ghi bổ sung được thực hiện chỉ khi chưa cộng Sổ kế toán.


Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không nằm ngoài 4 quan hệ đối ứng kế toán.


Các tài khoản phản ánh chi phí hoạt động của đơn vị kế toán là tài khoản điều chỉnh trong hệ thống tài khoản kế toán.


Điều bắt buộc trong ghi sổ kế toán là phải chỉ rõ căn cứ ghi sổ.


Số lượng sổ cái trong một đơn vị kế toán bằng đúng số lượng tài khoản mà đơn vị đó sử dụng.


Khóa sổ kế toán được thực hiện chỉ vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán.


Mở sổ kế toán chỉ được thực hiện vào thời điểm bắt đầu niên độ kế toán.


Phương pháp cải chính số liệu có thể được áp dụng để khắc phục sai sót trong trường hợp ghi sai quan hệ đối ứng.


Nếu đơn vị hoạt động thua lỗ thì kết quả hoạt động này được ghi bằng số âm trên sổ kế toán của đơn vị.


Có thể vận dụng các phương pháp sữa chửa sai sót kế toán khi lập chứng từ kế toán.


Chứng từ gốc của nghiệp vụ chỉ có duy nhất 1 liên.


Chứng từ điện tử không cần có chữ ký của những người có liên quan.


Mỗi nghiệp vụ kinh tế chỉ được thể hiện trên một bản chứng từ.


Chứng từ thủ tục kế toán không thể dùng để ghi sổ vì nó không phải là chứng từ gốc.