Trang chủ 64. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 64

Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoan đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) được ghi nhận vào:


Chênh lệch tỷ giá hối đoái khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được ghi nhận vào:


Khi doanh nghiệp đặt trước tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ cho người bán thì số tiền đặt trước được ghi vào:


Khi doanh nghiệp nhận trước tiền hàng của khách hàng thì số tiền nhận trước được ghi vào:


Khi đơn vị mua nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ và tiền mua tài sản được trừ vào số tiền doanh nghiệp đã trả trước cho người bán thì giá mua của số hàng này được ghi vào:Khi doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng và tiền hàng được trừ vào số tiền mà doanh nghiệp đã nhận trước thì giá bán của số sản phẩm, hàng hóa này được ghi vào:


Số tiền trả trước còn thừa mà doanh nghiệp nhận lại từ người bán được ghi vào:Số tiền nhận trước của khách hàng còn thừa mà doanh nghiệp trả lại cho khách hàng được ghi vào:Các khoản thuế nào sau đây được ghi giảm doanh thu:

 Thời gian tối đa kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ là:

 Đối với DN kinh doanh hàng hóa, sản phẩm chịu thuế GTGT khấu trừ, thuế GTGT của hàng nhập khẩu được khấu trừ:Nghiệp vụ xuất vật liệu cho vay, cho mượn tạm thời (sẽ nhận lại bằng vật liệu):
Khi xuất vật liệu, sản phẩm, hàng hóa cho vay, cho mượn tạm thời, kế toán sử dụng các chứng từ:Đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của sản phẩm xuất dùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh được tính bằng công thức:


Đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của sản phẩm xuất dùng để biếu, tặng, trao đổi, trả lương được tính bằng công thức:Đối với DN chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật, khi bàn giao tài sản nằm trong giá trị vốn chuyển nhượng, bên chuyển nhượng:


Khi DN xuất hàng hóa, tài sản gửi bán đấu giá, DN cần phải:


Cá nhân, hộ gia đình bán các tài sản đã qua sử dụng (không phải cho mục đích kinh doanh) cần phải:


Khi DN điều chuyển tài sản cho các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, kế toán cần:


Khi DN điều chuyển tài sản cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, kế toán: