Trang chủ 51. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 51

Phát sinh tăng ngoại tệ trong kì sẽ được ghi nhận theo:


Khi xuất ngoại tệ dùng để thanh toán, mua vật tư, tài khoản Ngoại tệ (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng) được ghi giảm theo:


Khi phát sinh công nợ bằng ngoại tệ, số công nợ này sẽ được ghi nhận trên các tài khoản công nợ (phải thu, phải trả) theo:


Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo:


Khi mua tài sản cố định, thanh toán bằng ngoại tệ, nguyên giá tài sản được tính theo:Doanh nghiệp mua vật liệu, giá mua đã thanh toán kì trước bằng ngoại tệ. Vật liệu nhập kho sẽ được ghi nhận theo:

 Chênh lệch tỉ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán một khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ là chênh lệch giữa:Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ phát sinh khi thu hồi một khoản nợ phải thu (gốc ngoại tệ) là chênh lệch giữa:Chênh lệch tỉ giá hối đoái khi đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ liên quan đến hoạt động kinh doanh được hạch toán vào:

 Trường hợp phát hiện chênh lệch số liệu của kế toán doanh nghiệp lớn hơn số liệu của Ngân hàng, kho bạc mà chưa xác định được nguyên nhân:

 Nếu chênh lệch số dư trên sổ kế toán lớn hơn số liệu ngân hàng do sai sót của ngân hàng, khi xử lí, kế toán ghi:Tạm ứng là khoản tiền:


Khi xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho nhân viên, kế toán ghi:Khi người nhận tạm ứng hoàn ứng số thừa bằng tiền mặt, kế toán ghi:


Khi nhận tiền đặt trước của người mua hàng, kế toán ghi:Khi đơn vị kí quỹ cho một đơn vị khác để đảm bảo một nghĩa vụ sẽ thực hiện, khoản tiền này sẽ được kế toán ghi:

Khi thanh toán bù trừ công nợ, kế toán ghi:


Khi nhận lại số tiền kí quỹ, kí cược cho đơn vị khác, kế toán ghi:


Khi trả lại sô tiền đã nhận kí quỹ, kí cược của đơn vị khác, kế toán ghi:Khi dùng số tiền đã kí quỹ, kí cược cho đơn vị khác thanh toán tiền mua vật tư, tài sản, kế toán ghi: