Trang chủ 17. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 17

Trong hợp đồng cho thuê tài chính các loại tài sản, bên nào chịu trách nhiệm khấu hao tài sản

Các cổ đông thường được chia cổ tức trong năm khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh của năm:

Câu nào sau đây không phải là chức năng chủ yếu của các trung gian tài chính?

________ của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định

Một loại trái phiếu của công ty A có các số liệu như sau: thời gian đáo hạn 2 năm, lãi suất bề mặt 11%/năm, trả lãi mỗi năm 1 lần, lãi suất theo yêu cầu của thị trường về loại trái phiếu này 10%/năm, mệnh giá 10 triệu VND, giá người mua chấp nhận mua tại thời điểm phát hành:

Bất lợi khi huy động vốn bằng phát hành CP ưu đãi:

Câu nào sau đây đúng?

Người nhận lãi sau cùng là:

Một trái phiếu chính phủ có mệnh giá là 1.000 triệu và lãi suất (lãi gộp) là 8%/năm, lãi dồn gốc. Khoản thanh toán tiền lãi hàng năm là bao nhiêu?

Loại chứng khoán nào có mức rủi ro thấp nhất đối với doanh nghiệp phát hành?

Nếu hợp đồng thuê có thể cho phép bên đi thuê lựa chọn trong việc hủy ngang hợp đồng thuê thì có khả năng đây là loại hình thuê:

Một công ty có 100 triệu $ nợ ngắn hạn, 200 triệu $ nợ dài hạn và 300 triệu $ vốn cổ phần, tổng tài sản sẽ là 600 triệu $. Tính tỷ số nợ của công ty?

Câu nào sau đây không đúng cho vay thế chấp các khoản phải thu?

Khi một doanh nghiệp bán tài sản của mình cho một công ty khác và ngay sau đó ký hợp đồng thuê lại chính tài sản này thì loại hình thuê này đư­ợc gọi:

Câu nào sau đây không phải là nguồn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

Trong hợp đồng thuê tài sản, ng­ười chủ sở hữu tài sản đư­ợc gọi là:

Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho _________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.

Cho bảng số liệu sau:
Kết cấu các nguồn vốn (%) Chi phí sử dụng vốn
Vốn vay Vốn tự có Vốn vay (sau thuế) Vốn tự có
0.3 0.7 10% 8%

Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân.


Cho Q = 2.000sp, giá bán P=150.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 100.000đ/sp, chi phí cố định chưa có lãi vay FC= 60.000.000đ, lãi vay = 15.000.000đ. Tính đòn bẩy tài chính DFL?

Một công ty có vốn chủ đầu tư bình quân 10.000$ trong năm. Trong cùng khoảng thời gian này công ty có thu nhập sau thuế là 1600$. Nếu chi phí sử dụng vốn chủ là 14%, hãy tính lợi nhuận kinh tế?