Trang chủ 23. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 23

Trên chứng từ điện tử chỉ có duy nhất 1 chữ ký điện tử.


Trên chứng từ điện tử cần có đầy đủ chữ ký điện tử của những người có liên quan.

Chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử được dùng chung cho các cá nhân khác nhau.


Khi chứng từ giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán thì cả chứng từ điện tử và chứng từ giấy đó đều có giá trị để thực hiện giao dịch.


Khi chuyển chứng từ giấy thành chứng từ điện tử để giao dịch thì chỉ có chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế.


Sau khi chuyển chứng từ điện tử đã giao dịch thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy đó có giá trị thực hiện giao dịch như chứng từ điện tử.


Nếu chứng từ giấy được chuyển từ chứng từ điện tử đã giao dịch, thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu trữ.


Nếu được phát hiện trước khi nộp báo cáo tài chính năm, các sai sót trên sổ kế toán sẽ phải được sửa chữa trực tiếp trên sổ kế toán năm đó.


Nếu sai sót trên sổ kế toán được phát hiện sau khi nộp báo cáo tài chính năm, kế toán phải sửa chữa trực tiếp trên sổ của năm có sai sót.


Trường hợp phát hiện sai sót trên sổ sách sau khi nộp báo cáo tài chính năm, kế toán sẽ sửa chữa sai sót trên sổ của năm phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.


Các tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định bao gồm:


Lệ phí trước bạ phải nộp khi đầu tư vào tài sản cố định được tính vào:


Tài sản cố định được đầu tư dùng cho hoạt động không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì nguyên giá tài sản cố định:


Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua tài sản cố định được ghi:


Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua tài sản cố định được ghi:

Lệ phí phải nộp để được cấp biển kiểm soát phương tiện giao thông được:


Chứng từ cần có khi đầu tư mới TSCĐ:


Chứng từ cần có khi thực hiện thanh lý, nhượng bán TSCĐ:


Thuế nhập khẩu phải nộp khi nhập khẩu TSCĐ được ghi:


Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi nhập khẩu TSCĐ được hạch toán vào: