Trang chủ 15. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 15

Nợ phải trả của doanh nghiệp có thể được thanh toán bằng tiền hoặc tài sản.

Một khoản nợ phải trả của doanh nghiệp có thể được thay thế bằng một nghĩa vụ khác.


Cam kết bảo hành hàng hóa có thể làm phát sinh nợ phải trả.

Nợ phải trả có thể phát sinh từ việc cam kết nghĩa vụ hợp đồng.


Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu: Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.


Doanh thu, Chi phí và Kết quả là các chỉ tiêu thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.


Doanh thu là một trong các chỉ tiêu thể hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.


Lợi nhuận của doanh nghiệp là chỉ tiêu bắt buộc phải trình bày trong báo cáo tài chính.


Tổng tài sản của doanh nghiệp tăng thêm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp kinh doanh có lãi.


Tài sản của doanh nghiệp không thể tăng thêm so với đầu kì nếu trong kì doanh nghiệp thua lỗ.


Nếu trong kì, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, giá trị tài sản cuối kì luôn nhỏ hôn giá trị tài sản lúc đầu kì.


Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không thể tăng thêm nếu doanh nghiệp thua lỗ.


Nợ phải trả có thể được chuyển thành nguồn vốn chủ sở hữu.


Nợ phải trả không thể chuyển thành nguồn vốn chủ sở hữu.


Tài sản tăng bao nhiêu thì chắc chắn nguồn vốn sẽ tăng bấy nhiêu.


Nguồn vốn giảm bao nhiêu thì chắn chắn tài sản phải giảm bấy nhiêu/


Khi cơ cấu tài sản thay đổi, chắc chắn tổng tài sản phải thay đổi theo.


Khi tổng nguồn vốn thay đổi, chắc chắn cơ cấu tài sản sẽ thay đổi.


Tổng tài sản thay đổi có thể không làm thay đổi nguồn vốn.


Cơ cấu tài sản thay đổi có thể không ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn.