Trang chủ 6. Trắc nghiệm - Kế Toán - Đề số 6

Doanh nghiệp được tặng một lô đất trị giá 2 tỷ. Chi phí doanh nghiệp bỏ ra để đền bù giải phóng mặt bằng lô đất này là 100tr. Kế toán ghi:

Một khoản doanh thu bán hàng chưa thu được tiền trị giá 20tr(chưa GTGT 10%) bị bỏ sót trong năm trước,nay mới phát hiện ra,kế toán hạch toán:

Chi bồi thường do vi phạm cam kết giao hàng cho khách hàng bằng TGNH 5tr. Kế toán ghi:

Thuế TNDN hiện hành tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận:

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm nộp nhỏ hơn số phải nộp, kế toán ghi nhận vào:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp hàng quý được hạch toán:

Số thuế GTGT năm trước không được chấp nhận khấu trừ được hạch toán:

Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trong vòng...............sản xuất kinh doanh bình thường:

Số nợ dài hạn đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo 40tr, hạch toán sao đây hả?

Cuối kỳ, kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ ghi:

Xác định số thuế tài nguyên phải nộp tính vào chi phí sản xuất và ghi nhận vào:

Doanh nghiệp vay bằng hình thức phát hành trái phiếu thu bằng tiền mặt,bao gồm 500 trái phiếu,mệnh giá 500.000đ/TP.giá phát hành 480.000đ/thời hạn 02 năm. Lãi suất 9%/năm trả lãi định kỳ. Kế toán lập bút toán phát hành trái phiếu:

Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. Doanh nghiệp khấu trừ vào tiền ký quỹ ký cược toán ghi:

Vốn của các nhà đầu tư gồm:

Quỹ dự phòng tài chính trích lập từ:

Trường hợp tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế, ghi:

Dùng quỹ khen thưởng phúc lợi để trợ cấp cho công nhân viên, kế toán ghi:

Mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn đầu tư XDCB:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đối với cty TNHH,cty có vốn đầu tư nước ngoài là: