Trang chủ 52. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 52

Liên nào sau đây của hóa đơn được giao cho khách hàng:

Trong trường hợp đơn vị xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì liên 3 của hóa đơn sẽ được lưu tại:


Trong trường hợp đơn vị mua tài sản thuộc loại phải đăng kí sử dụng (ô tô, xe máy...), liên 2 của hóa đơn sẽ được lưu tại:


Đối với hóa đơn lẽ được lập tại cơ quan thuế, liên 3 của hóa đơn sẽ được lưu tại:


Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, khi xuất hàng giao cho cơ sở đại lí bán đúng giá hưởng hoa hồng, kế toán phải lập các chứng từ sau:


Vật liệu xuất kho thuê ngoài gia công phải lập chứng từ:


Các loại tài sản nào sau đây được ghi nhận là bất động sản đầu tư:Các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu đến bất động sản đầu tư được ghi nhận vào:


Sau khi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ, cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư được xác định theo chỉ tiêu:


Doanh thu bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá:


Kế toán không được ghi nhận tài sản nào sau đây vào tài khoản Bất động sản đầu tư (217):


Kế toán phải ghi giảm bất động sản đầu tư trong trường hợp nào sau đây:


Lãi trả chậm khi mua bất động sản đầu tư được kế toán phân bổ vào:

Các chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng bất động sản đầu tư được hạch toán vào:


Khi bán bất động sản đầu tư, giá trị còn lại của bất động sản đầu tư được hạch toán vào:

Giá bán bất động sản đầu tư được ghi nhân vào:


Doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư được hạch toán vào:


Khấu hao bất động sản đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá được hạch toán vào:


Khấu hao bất động sản đầu tư đang cho thuê hoạt động được hạch toán vào:


Chi phí nhượng bán, thanh lí bất động sản đầu tư được hạch toán vào: