Trang chủ 30. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 30

Chi phí sữa chữa thường xuyên TSCĐ luôn được tính trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh, không phụ thuộc vào việc đó là TSCĐ đi thuê hay thuộc sở hữu của DN

Khi chuyển TSCĐ đi thuê tài chính thành TSCĐ thuộc sở hữu của DN, tổng nguyên giá TSCĐ của doanh nghiệp giảm đi

Khi chuyển TSCĐ đi thuê tài chính thành TSCĐ thuộc sở hữu của DN, tổng nguyên giá TSCĐ của doanh nghiệp tăng lên

Tiền lãi thuê tài chính TSCĐ luôn được tính vào chi phí tài chính

Tiền lãi thuê tài chính TSCĐ có thể được vốn hóa

Bên đi thuê tài chính TSCĐ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đi thuê trong mọi trường hợp

Thuế GTGT của TSCĐ thuê tài chính có thể được khấu trừ nếu TSCĐ đó được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Nếu không được khấu trừ, thuế GTGT của TSCĐ thuê tài chính sẽ được tính trực tiếp vào nguyên giá của TSCĐ đi thuê ngay khi nhận tài sản

Nếu không được khấu trừ, thuế GTGT của TSCĐ thuê tài chính sẽ được tính trực tiếp vào nguyên giá của TSCĐ đi thuê trong suốt thời gian thuê

Quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp mua về để bán lại trong kỳ kinh doanh thông thường được ghi nhận là tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp mua về để chờ tăng giá trong thời gian dài được ghi nhận là tài sản cố định vô hình

Khi doanh nghiệp thuê nhà theo hợp đồng thuê tài chính và cho thuê lại theo nhiều hợp đồng thuê hoạt động thì nhà đó được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình

Nhà và quyền sử dụng đất mà doanh nghiệp mua về để bán trong thời kỳ kinh doanh thường được ghi nhận là hàng tồn kho

Hàng mua đang đi trên đường không được tính vào hàng tồn kho của doanh nghiệp

Hàng tồn kho là những vật tư mà doanh nghiệp đang lưu giữ tại kho nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh

Số vật liệu đang gửi đi gia công chế biến vẫn thuộc chi tiêu hàng tồn kho trong báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Hàng tồn kho phải là các loại vật tư, hàng hóa.... có hình thái vật chất cụ thể

Dịch vụ không bao giờ được ghi nhận là hàng tồn kho

Giá hiện hành của hàng tồn kho chính là giá trị đang ghi sổ của hàng tồn kho

Giá hiện hành của hàng tồn kho là giá bán có thể của hàng tồn kho vào thời điểm lập báo cáo.