Trang chủ 41. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 41

BHXH, BHYT được trích trên cả tiền ăn ca phải trả người lao động trong kỳ.

Khi khấu trừ vào tiền lương của người lao động khoảng thuế đối với cá nhân có thu nhập cao thực chất là doanh nghiệp thu hộ nhà nước.

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được tính vào chi phí quản lí doanh nghiệp vào thời điểm cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính.

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Nếu tiền lương phải trả người lao động vượt quá mức tiền lương cơ bản thì phần chênh lệch doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Phần chênh lệch do tiền lương phép trích trước nhỏ hơn tiền lương phép thực tế phải trả lao động trực tiếp được ghi tăng chi phí khác.

Phần chênh lệch do tiền lương phép trích trước lớn hơn tiền lương phép thực tế phải trả lao động trực tiếp được ghi giảm chi phí nhân công trực tiếp. 

Tiền lương tối thiểu không ảnh hưởng đến tiền lương thực tế của người lao động.

Nếu đã kết thúc hai hợp đồng lao động có thời hạn mà người sử dụng lao động vẫn có nhu càu sử dụng lao động và người lao động vẫn có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động thì hợp đồng lao động được chuyển thành hợp thành vô thời hạn.

Chi tiêu cho hoặt động công đoàn tại doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

TK BHYT (3384) không thể có số dư ở bên Nợ.

Chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp được ghi tăng chi phí sản xuất kinh doanh.

TK BHXH (3383) có thể có số dư ở bên Nợ nhưng cũng có thể có số dư đồng thời cả hai bên.

TK KPCĐ (3382) không bao giờ có số dư ở bên Nợ.

Doanh nghiệp có thể đi vay ngắn hạn để nộp BHXH, BHYT và KPCĐ cho các cơ quan quản lí quỹ.

Nếu người lao động không còn trong độ tuổi lao động và có thẻ BHYT mà phải điều trị tại các cơ sở y tế thì họ được trợ cấp 100% tổng kinh phí điều trị thực tế.

Nếu người lao động đang trong độ tuổi lao động và có thẻ BHYT mà phải điều trị tại các cơ sở y tế thì họ được trợ cấp 80% tổng kinh phí điều trị thực tế.

Bảng phân bổ tiền lương về BHXH được lập trước khi ghi sổ kế toán.

Điều kiên quyết định để thực hiện trả lương cho người lao động theo sản phẩm là doanh nghiệp phải xây dựng được đơn giá tiền lương.

Đối với lao động sản xuất gián tiếp, doanh nghiệp không thể trả lương theo sản phẩm.