Trang chủ 4. Trắc nghiệm - Tài chính - Đề số 4

Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?

Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp hơn lãi suất trên thị trường sẽ được bán với giá nào?

Giả định các yếu tố khác không thay đổi cũng như không kể tới sự ưu tiên và sự phân cách về thị trường, khi mức độ rủi ro của khoản vay càng cao thì lãi suất cho vay sẽ:

Khi thời hạn cho vay càng dài thì lãi suất cho vay sẽ:

Lãi suất thực sự có nghĩa là:

Khi lãi suất giảm, trong điều kiện ở Việt Nam, bạn sẽ:

Nhu cầu vay vốn của khách hàng sẽ thay đổi như thế nào nếu chi tiêu của Chính phủ và thuế giảm xuống?

Phải chăng tất cả mọi người đều cũng bị thiệt hại khi lãi suất tăng?

Vì sao các công ty bảo hiểm tai nạn và tài sản lại đầu tư nhiều vào trái phiếu Địa phương, trong khi các công ty bảo hiểm sinh mạng lại không làm như thế?

Để có thể ổn định lãi suất ở một mức độ nhất định, sự tăng lên trong cầu tiền tệ dẫn đến sự tăng lên cùng tốc độ của cung tiền tệ bởi vì:

Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố:

Trong nền kinh tế thị trường, giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi lạm phát được dự đoán sẽ tăng lên thì:

Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụ thuộc vào:

Nếu cung tiền tệ tăng, giả định các yếu tố khác không thay đổi, thị giá chứng khoán sẽ được dự đoán sẽ

Lý do khiến cho sự phá sản ngân hàng được coi là nghiêm trọng đối với nền kinh tế

Ngân hàng thương mại hiện đại được quan niệm là:

Chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là:

Để khắc phục tình trạng nợ xấu, các ngân hàng thơng mại cần phải:

Nợ quá hạn là tình trạng chung của các ngân hàng thương mại bởi vì:

Tại sao một ngân hàng có quy mô lớn thờng dễ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn ngân hàng nhỏ?