Trang chủ 13. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 13

Khi đơn vị mua tài sản mà tiền hàng được trừ vào số tiền đơn vị đã trả trước cho người bán thì tổng giá thanh toán của số tài sản này được ghi vào:

Khi đơn vị nhận đặt trước của khách hàng thì số tiền này được ghi vào:


Khi đơn vị bán sản phẩm, hàng hóa và tiền hàng được trừ vào số đã nhận trước của khách hàng thì giá bán của số sản phẩm, hàng hóa được ghi vào:

Khi đơn vị trả trước tiền mua tài sản cho người bán thì số tiền đã trả trước này được ghi vào:


Số tiền trả trước còn thừa mà đơn vị nhận lại từ người bán được ghi vào:


Số tiền nhận trước còn thừa mà đơn vị trả lại cho khách hàng được ghi vào:


Nội dung kinh tế của định khoản "Nợ TK Hàng gửi bán/Có TK Thành phẩm" là:


Nghiệp vụ nào sau đây là được ghi sổ bằng định khoản: "Nợ TK Tiền mặt/Có TK Tiền gửi ngân hàng":


Nghiệp vụ nào sau đây phù hợp với định khoản kế toán "Nợ TK Phải trả người bán/Có TK Tiền gửi ngân hàng"


Chọn kết cấu thích hợp cho các tài khoản phản ánh doanh thu và thu nhập:


Tài khoản chi phí có kết cấu:


Chọn kết cấu cho tài khoản "Hao mòn tài sản cố định"


Tài khoản điều chỉnh của một tài khoản phản ánh tài sản sẽ có kết cấu:


Nếu một tài khoản phản ánh nguồn vốn cần có tài khoản điều chỉnh, thì tài khoản điều chỉnh của nó phải có kết cấu:


Tài khoản "Chênh lệch tỉ giá hối đoái" là tài khoản:


Các tài khoản theo dõi Dự phòng là các tài khoản:


Theo quy ước, các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán luôn:


Tài khoản phản ánh nợ phải trả và tài khoản phản ánh nguốn vốn chủ sở hữu:


Các tài khoản phân tích của một tài khoản tổng hợp:


Tài khoản phân tích: