Trang chủ 33. Trắc nghiệm – Kinh tế Vĩ mô – Đề số 3

GDP là chỉ tiêu sản lượng quốc gia được tính theo:


GNP là chỉ tiêu sản lượng quốc gia được tính theo:


Sản lượng tiềm năng là:

 Tổng sản phẩm quốc gia là chỉ tiêu

 Thu nhập khả dụng là: Nếu một nhà nông sản xuất tất cả thực phẩm mà ông tiêu dùng GNP sẽ được tính không đủNếu một công nhân hãng kem PS nhận một phần tiền lương là bữa ăn trưa hàng ngày, trị giá bữa ăn này không được tính vào GNP:Tổng cộng C,I,G và X-M bằng tổng chi phí các yếu tố cộng kháo haoThu nhập cá nhân không bao gồm tiền lãi nợ công

Hạn chế của cách thu nhập quốc gia theo SNA là nó không luôn luôn phản ánh giá trị xã hội

Sản lượng quốc gia tăng không có nghĩa là mức sống của các nhân tăng
 


Tăng trưởng kinh tế xảy ra khiGPD danh nghĩa ( tỷ USD)                       Hệ số giảm phát( %)
Năm 1994: 20                                                             100
Năm 1995: 25                                                              114
GDP thực tế năm 1995:GPD danh nghĩa ( tỷ USD)                       Hệ số giảm phát( %)
Năm 1994: 20                                                              100
Năm 1995: 25                                                              114
Tốc độ tăng trưởng kinh tế:GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm bằng nhau nếuGiá trị phần tăng của một xí nghiệp là

Tiêu dùng tự định

Quy luật tâm lý cơ bản của Keynes cho rằngĐộ dốc của hàm số tiêu dùng được quyết định bởi


Nếu khuynh hướng tiêu dùng biên là một hằng số thì tiêu dùng biên có dạng