Trang chủ 16. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 16

Theo nguyên tắc phù hợp, chi phí bảo dưỡng tài sản cố định trong quá trình sử dụng được tính cộng vào nguyên giá tài sản cố định đó.

Nguyên tắc trọng yếu cho phép kế toán có thể phạm một số sai sót trong quá trình hạch toán.


Nguyên tắc trọng yếu bị vi phạm khi kế toán bù trừ tất cả nợ phải thu với nợ phải trả trước khi lập báo cáo kế toán.

Theo nguyên tắc trọng yếu, kế toán có thể bù trừ số Tiền gửi ngân hàng với số tiền đang vay của ngân hàng mà doanh nghiệp đang mở tài khoản tiền gửi.


Nguyên tắc thận trọng cho phép kế toán ghi nhận vào chi phí tất cả các khoản tiền mà doanh nghiệp đã chỉ ra.


Nguyên tắc giá gốc không thể vận dụng nếu doanh nghiệp không hoạt động liên tục.


Nguyên tắc giá gốc luôn được áp dụng, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp không hoạt động liên tục.


Khi lập dự phòng cho một khoản nợ phải thu, kế toán cần xem xét đến tính trọng yếu về quy mô.


Nhất quán có nghĩa là doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi các chính sách kế toán.


Nguyên tắc nhất quán không cho phép kế toán lựa chọn các phương pháp tính giá khác nhau cho từng loại hàng tồn kho.


Tài sản phải là những phương tiện, nguồn lực thuộc sở hữu của doanh nghiệp.


Máy móc, thiết bị đi thuê không bao giờ được ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp.


Vật liệu nhận gia công không được ghi nhận trong tài sản của doanh nghiệp.


Có một số phương tiện không thuộc sở hữu nhưng vẫn được ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp.


Tài sản của doanh nghiệp phải được xác định giá trị và phải đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.


Tài sản của doanh nghiệp phải là những phương tiện có hình thái vật chất cụ thể.


Nguồn vốn góp của doanh nghiệp luôn bằng với tổng tài sản.


Nợ phải trả thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với các đơn vị hoặc cá nhân khác.


Nợ phải trả phải phát sinh từ một giao dịch trong quá khứ.


Có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp đó.