Trang chủ 35. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 35

Chi phí cung cấp dịch vụ không hình thành nên giá trị hàng tồn kho

Trừ phương pháp giá thực tế đích danh, các phương pháp tính giá hàng tồn khô khác đều là giả định khác nhau về luồng chi phí về hàng tồn kho

Bao bì luân chuyển chỉ được dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng

Công cụ, dụng cụ xuất kho có thể được tính theo các phương pháp tính giá khác với tính giá vật liệu xuất kho

Tấc cả các loại vật liệu của doanh nghiệp phải được tính giá theo cùng một phướng pháp

Tấc cả các phương pháp tính giá vật liệu, dụng cụ xuất kho chỉ là các phương pháp ước tính

Toàn bộ chi phí vật liệu sử dụng được ghi nhận một lần vào phí sản xuất kinh doanh trong kì

Các phương pháp tính giá chỉ dùng để tính giá vật liệu, dụng cụ xuất kho

Nếu đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, không cần sử dụng phương pháp tính giá vì hàng tồn kho được kiểm kê và xác định giá trị 1 lần vào lúc cuối kì.

Các thay đổi trong phương pháp tính giá hàng tồn kho phải được giải trình đầy đủ trong báo cáo tài chính.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho chỉ áp dụng đối với Hàng hóa tồn kho.

Tấc cả các loại hàng hóa tồn kho đều có thể phải lập dự phòng.

Phương pháp kiểm kê định kì luôn cho kết quả giá trị vật liệu tồn kho cuối kì bằng với kết quả của phương pháp kê khai thường xuyên (áp dụng trong cùng một trường hợp).

Phương pháp kiểm kê định kì luôn cho kết quả giá trị vật liệu xuất kho cuối kì bằng với kết quả của phương pháp kê khai thường xuyên (áp dụng trong cùng một trường hợp).

Nếu sử dụng phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển, kế toán không nhất thiết phải lập các Phiếu giao chứng từ Nhập, Phiếu giao nhận chứng từ Xuất.

Bắt buộc phải lập Bảng lũy kế Nhập-Xuất-Tồn kho nếu sử dụng phương pháp Sổ số dư.

Bảng lũy kế Nhập-Xuất-Tồn và Bảng tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn có kết cấu giống nhau.


Kết cấu của Thẻ kho phụ thuộc vào việc Thẻ kho đó được sử dụng cho phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho nào.

Các phương pháp tính giá hàng tồn kho giảm nói chung và nguyên vật liệu nói riêng sẽ mang lại kết quả như nhau.

Phương pháp giá hạch toán (Hệ số gia) là một cách vận dụng của phương pháp giá đơn vị bình quân cả kì dự trữ.