Trang chủ 34. Trắc nghiệm - Kế toán - Đề số 34

Khi phân bổ giá trị hao mòn của đồ dùng cho thuê, kế toán ghi

Doanh thu cho thuê dụng cụ và đồ dùng, bao bì luân chuyển được ghi

Khi thu hồi bao bì luân chuyển, bên Nợ TK Công cụ, dụng cụ (153-chi tiết Bao bì luân chuyển) được ghi theo giáKhi xuất bao bì luân chuyển ra sử dụng, các tài khoản Chi phí trả trước được ghi theo giáNếu doanh nghiệp hạch toán tổng hợp công cụ theo phương pháp kiểm kê định kì, số dư đầu kì của tài khoản Công cụ, dụng cụ (153) sẽ được kết chuyểnNếu doanh nghiệp hạch toán tổng hợp công cụ theo phương pháp kiểm kê định kì, số dư cuối kì của tài khoản Công cụ, dụng cụ (153) sẽ được kết chuyểnKhi vận dụng phương pháp kiểm định kì, tổng giá trị vật liệu xuất dùng trong kì được kết chuyểnNếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK, vật liệu, dụng cụ mua ngoài đã nhập kho trong kì được ghiDN áp dụng phương pháp KKĐK, vật liệu, dụng cụ mua ngoài đang đi đường sẽ được ghiNếu DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, giá trị vật liệu mua đang đi đường trong kì

DN hạch toán hàng tồn kho kiểm kê định kì, nếu chênh lệch hàng tồn kho (cuối kì - đầu kì) tăng thêmNếu chênh lệch vật liệu tồn kho (cuối kì - đầu kì) giảm

Khi dùng vật liệu, dụng cụ để góp vốn thành lập cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, phần chênh lệch giá xuất kho > giá trị được liên doanh ghi nhận sẽ được hạch toán vào

Khi xuất kho công cụ, dụng cụ để góp vốn thành lập cơ sở liên doanh đồng kiểm soát, phần chênh lệch giá xuất kho < giá trị được liên doanh ghi nhân sẽ được hạch toán vào 

Khi dùng vật liệu, dụng cụ để góp vốn vào công ty liên kết, phân chênh lệch giá xuất kho > giá trị góp vốn được ghi nhận sẽ được hạch toán vào

Khi xuất kho công cụ, dụng cụ để góp vốn vào công ty liên kết, phần chênh lệch giá xuất kho < giá trị góp vốn được ghi nhân sẽ được hạch toán vàoKhi doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kì, nếu mua vật liệu được hưởng chiếc khấu thanh toán, kế toán hạch toán

Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kì, nếu được hưởng chiếc khấu thương mại cho số vật liệu đã mua trong kỳ, kế toán ghiMột doanh nghiệp sản xuất hiện đang xác định tỉ lệ hoàn thành của sản phẩm dở dang là 30%. Nếu tỉ lệ này tăng gấp đôi, các số liệu khác không đổi

Chi phí sản xuất chung của DNSX không bao gồm